Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Achiziţia de servicii de transport aerian

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 16 Februarie 2011

1

Nr. 241/ 16.02.2011

Anunţ privind achiziţia de servicii de transport aerian

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de transport aerian, în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519.
Data publicării anunţului:  17 Februarie 2011.

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de transport aerian, cod CPV: 60400000-2. OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519 pentru implementarea Proiectului cu titlul“Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  23 februarie 2011, ora 10.00

Specificaţii tehnice: achiziţie de servicii de transport aerian intern si extern.

Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.

Cerintele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului este:
Str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti, cod 014112, tel. 021.310.08.90, fax. 021.313.09.66, adresa email persoana responsabila achizitii: zenovia.ropotica@yahoo.com.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 23 februarie 2011, ora 10.00
Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor vor fi facute prin fax sau e-mail.

Cerinte obligatorii:
– Operatorii economici (ofertantii) trebuie sa demonstreze ca pot asigura, cu operativitate servicii de transport aerian de buna calitate. Mijloc minim de proba: – Declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma angajamentul de a onora solicitarile achizitorului privind transportul aerian intern si international, indiferent de destinatie, clasele de calatorie comandate si numarul de persoane care efectueaza deplasarea  – (declaratia pe propria raspundere se semneaza si se stampileaza de catre reprezentantul legal al prestatorului de servicii).
– Copie dupa certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului.

Asigurarea de bilete de transport aerian, la clasa economic, cu o companie de transport acreditata.

Posibiltatea solutionarii tuturor solicitarilor de rezervare si emitere de bilete de transport aerian de calatori indiferent de destinatie.

SPECIFICATII TEHNICE
Prestatorul va trebui sa indeplineasca serviciile cu urmatoarele specificatii tehnice:
PATRU BILETE DE AVION (PENTRU PATRU PERSOANE) cu urmatoarele caracteristici:
–           Ruta: DUBLIN  – BUCURESTI : 24.03.2011;
–           Ruta: BUCURESTI – DUBLIN:  27.03.2011
–           CLASA: ECONOMY.
DOUA  BILETE DE AVION (PENTRU DOUA PERSOANE) cu urmatoarele caracteristici:
–           Ruta: MADRID  – BUCURESTI : 24.03.2011;
–           Ruta: BUCURESTI – MADRID:  27.03.2011
–           CLASA: ECONOMY.
Livrarea biletelor se va face intr-o singura transa.
Plata se face prin ordin de plata in termen de 3 zile de la data emiterii facturii..

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

ANUNT_TRANSPORT_AERIAN (291.84 kB)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519
Titlul proiectului:  “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.