Achiziţia de servicii hoteliere – Martie 2012

1

 

Nr. 614/ 27.03.2012

Anunţ privind achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa”, ID 61519.
Data publicării anunţului: 28 martie 2012; 29 martie 2012

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, organizează procedura competitivă de achiziţie publică pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, cod CPV: 55000000-0, 55100000-0, 55120000-7.

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa”, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzitia de la scoala la viata activa”, conform contractuluiPOSDRU/90/2.1/S/61519.

Sursa de finanțare a contractului: bugetul proiectului ID 61519. Oferta va fi prezentată în lei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

Toate informaţiile și documentele privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon 0751.22.77.14. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul din str. Ceasornicului nr. 8 sect. 1 Bucurtesti, cod postal 014112. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 9 aprilie 2012, ora 11.30

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”