Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajmente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România Întâlnirea comună a medicilor șefi, asistenților medicali șefi și a dentiștilor șefi din Statele Membre ale Uniunii Europene Rezultatele Adunării Generale a Consiliului European al Asistenţilor Medicali Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Hotărârea Nr. 32/2017 din 6 decembrie 2017 privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru al OAMGMAMR

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 11 Ianuarie 2018

HOTĂRÂRE  Nr. 32/2017 din 6 decembrie 2017 privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1004 din 18 decembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 6.12.2017, emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) eliberează duplicate ale certificatului de membru, care au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate parţial, în situaţiile în care în arhiva instituţiei există alte documente din care să rezulte existenţa actului respectiv.

ART. 2

Pentru eliberarea duplicatului certificatului de membru, solicitantul va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele:

a) cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei OAMGMAMR al cărei membru este;

b) declaraţie scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului şi împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;

c) copia actului pierdut (dacă există);

d) copia actului de identitate al titularului;

e) dovada plăţii pentru eliberare duplicat;

 f) dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării certificatului de membru sau dovada publicării anunţului într-un cotidian de largă circulaţie. Pentru publicarea pierderii unui act în Monitorul Oficial al României, titularul acestuia se va adresa Regiei Autonome „Monitorul Oficial” (http://www.monitoruloficial.ro).

ART. 3

Duplicatul exemplarului original va avea înscrise pe faţă menţiunea „Duplicat”, pe verso „Document cu valoare de original”, ştampila şi semnătura preşedintelui filialei care îl eliberează.

ART. 4

Duplicatul se eliberează, de regulă, o singură dată.

ART. 5

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2010.

ART. 6

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 7

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.