Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 14 Decembrie 2012

1
Nr.  871/ 14.12.2012

Anunţ privind achiziţia de imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii

Anunţ privind deschiderea procedurii pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519.

Data publicării anunţului:  17  Decembrie  2012

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunță deschiderea procedurii de achizitie publica in conf. cu preved. Ord. MAE nr. 1050/ 2012, pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii, cod CPV: 18100000-0. OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Sursa de finantare a contractului: bugetul proiectului ID 61519. Oferta va fi prezentata în lei, fara T.V.A.Valoarea maxima totala estimata a contractului este de 15.750 lei, fara T.V.A.

Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul de implementare a proiectului din str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail:zenovia.ropotica@gmail.com.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  8 Ianuarie 2013, ora 11.00
Data si ora deschiderii ofertelor: 08 Ianuarie 2013 ora 11.30.

Caiet de sarcini/ Specificaţii tehnice:

Achiziţie de imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii
Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.

Cerintele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.

Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului este:
Str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti, cod 014112,
adresa email persoana responsabila achizitii: zenovia.ropotica@gmail.com.
Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor vor fi facute prin fax/ telefonic sau e-mail.

Ofertantul are obligatia de a prezenta toata gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.

Echipamentul de protectie si de lucru trebuie sa fie usor, rezistent si sa asigure protectia utilizatorului, de culoare alba, din tercot, urmand a avea imprimat pe spate elementele de identitate vizuala ale proiectului.

Echipamentul trebuie sa fie la un pret avantajos, usor de curatat si de intretinut, sa aiba un desing adecvat, croit pentru a nu prezenta incoveniente la utilizare.

Nr. crt. Denumire produs Masuri/
bucati
Total
M L
1 Halate medicale cu maneca scurta 125 100 225 bucati

Cerinte minime obligatorii:

– In cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit, prin trimiteri la specificatii si oferta, daca serviciul oferit raspunde la toate cerintele tehnice din caietul de sarcini. Se completeaza Formularul nr.1 –  Propunerea tehnica.
– Propunerea financiara va fi exprimata in lei, cu evidentierea separată a TVA. Se completeaza Formularul 2  – Propunerea financiara, care va fi insotit de Anexa nr. 25 – Centralizator de preturi, care cuprinde preturile unitare si pretul total.
Oferta financiara este ferma si valabila pentru toata perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data deschiderii. Se va prezenta pretul total, precum si pretul unitar al produselor. Toate costurile legate de realizarea obiectului contractului cad strict in sarcina executantului

Exercitarea capacităţii profesionale se va dovedi prin :
– Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului – în copie certificata pentru conformitate cu semnatura şi ştampila;
– Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în original sau copie certificata pentru conformitate cu semnatura şi ştampila, din care sa rezulte existenta obiectului de activitate in domeniul serviciilor/ bunurilor achizitionate;

Situatia personala a ofertantului:

– Declaraţia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr.34/ 2006 (privind eligibilitatea) – se completeaza Formular 12 A, in original.
– Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/ 2006 – se completeaza Formular 12 B, in original
– Cerinta obligatorie in vederea calificarii ofertantului (cfr. Art. 15 din O.U.G. nr. 66/ 2011)
Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca operatorul economic participant nu se afla in situatiile descrise la art. 14 din O.U.G. nr. 66/ 2011 si anume a situatiei in care exista legaturi intre ofertanti si structurile actionariatului beneficiarului sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante la procedura de achizitie – se completeaza Formularul 12 E  – Declaratie privind  conflictul de interese, in original.
– Informatii generale – se completeaza Formularul 11, in original.

Ofertantii care indeplinesc toate cerintele minime de calificare vor fi considerati calificati si ofertele vor fi declarate acceptabile.
Ofertele care indeplinesc cerintele caietului de sarcini vor fi declarate conforme.
Doar ofertele apreciate ca fiind acceptabile si conforme, pot fi declarate admisibile si retinute in vederea realizarii clasamentului prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit – pretul cel mai scazut.

Comisia de selecţie va întocmi clasamentul ofertelor în ordinea crescătoare a pretului oferit. Cîştigătorul va fi ofertantul cu cel mai scazut pret. Rezultatul selectiei va fi comunicat tuturor ofertantilor prin e-mail, fax/telefonic sau servicii postale.
Prin depunerea unei oferte, Ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile prezentei documentatii de atribuire ca bază unică de desfăşurare a acestei proceduri, indiferent de propriile sale condiţii de vânzare, la care renunţă prin depunerea ofertei. Orice rezerve incluse în ofertă duc la respingerea ofertei.

Ofertanţii poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenţia corespunzătoare a Documentaţiei de Atribuire, precum şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare cu privire la orice fel de condiţii şi obligaţii care pot afecta în vreun fel suma sau natura ofertei sau execuţia contractului.

În plus, prin trimiterea ofertelor, se consideră că ofertanţii au luat la cunoştinţă de toate legile, actele şi reglementarile relevante din România, care pot afecta în orice fel operaţiunile sau activităţile ce sunt subiect al acestei proceduri de atribuire şi a contractului ce rezulta din aceasta.

Oferta va fi transmisa in plic netransparent si sigilat corespunzator, pe care vor fi mentionate urmatoarele:
– „Achizitie de imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii”
– ID -ul proiectului: POSDRU/90/2.1/S/61519
– Denumirea si adresa ofertantului
– Denumirea si adresa achizitorului: Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, Str. Ceasornicului nr. 6 Sector 1 Bucuresti, cod postal 014112, Romania
– Mentiunea „A nu se deschide inainte de data de 08 ianuarie 2013 ora 11,00”
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de achizitor.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie ( legalizata sau conforma cu originalul) in vederea participarii la procedura.

SPECIFICATII FINANCIARE – Pretul ofertat va fi exprimat in RON, fara TVA, va fi unic si final si va cuprinde toate cheltuielile prestatorului.

MODALITATE DE PLATA
Plata se face de catre Achizitor catre Furnizor pe perioada derularii contractului si se efectueaza numai in baza facturii emisa de Furnizor, dupa semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de receptie, dupa livrarea produselor in locatia indicata de Achizitor. Termenul de plata este de 30 de  zile de la data primirii facturii de catre Achizitor. Acest termen poate fi prelungit pana cel tarziu pe data de 15 martie 2013, in cazul in care AMPOSDRU/ OIPOSDRU nu efectueaza rambursarea cheltuielilor eligibile aferente cererilor de rambursare depuse de Beneficiar conform prevederilor Contractului de finantare

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Nu se accepta oferte partiale.
Livrarea produselor se va face intr-o singura transa la sediul indicat de beneficiar, in termen de 15 zile de la semnarea contractului. Furnizorul va asigura transportul produselor fara cost suplimentar.
Ofertantul va emite factura dupa finalizarea produselor solicitate, transportul asigurat la sediul indicat de beneficiar si receptia calitativa si cantitativa a acestora prin intocmirea si semnarea procesului verbal.
Documentatia pentru ofertanti poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achizitii.

Ofertantii trebuie sa examineze cu atentie si sa respecte toate instructiunile, conditiile formulate in specificatiile incluse in caietul de sarcini.

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Contract (94.72 kB)
Documente ofertanti (389.12 kB)
Formulare (104.96 kB)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.