Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR)

Distribuiți pe Facebook Twitter

Notă de informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR)

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în București, sector 1, Calea Griviței, nr.77, telefon 021.2240055, fax: 021.2240025, website: www.oamr.ro, email: secretariat @oamr.ro, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondență, semnătură, număr de telefon, adresă de email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, denumirea angajatorului, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR şi pot fi comunicate următorilor destinatari:

 • autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu – în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru apărarea unui interes legitim;
 • autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene,
 • instanțelor de judecată – în vederea formulării de acțiuni și a reprezentării în instanță,
 • instituțiilor/ autorităților centrale – în vederea soluționării petițiilor, conform legii,
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a OAMGMAMR;
 • altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.

Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastră semnează clauze de confidențialitate în acest sens.

Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării și vor fi utilizate pentru îndeplinirea următoarelor obligații legale privind exercitarea profesiei:

 1. Înregistrare membri în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;
 2. Autorizare sau, după caz, avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 3. Atestare titluri de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România (certificate de conformitate);
 4. Recunoaştere calificări profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 5. Asigurare schimb de informaţii, prin intermediul IMI, cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
 6. Emitere card profesional european;
 7. Emitere certificat de status profesional curent – atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor;
 8. Autorizare exercitare temporară şi ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe;
 9. Soluţionare cereri şi petiţii;
 10. Analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 11. Mecanism de alertă – informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
 12. Organizare examen de grad principal;
 13. Avizare înfiinţare cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moaşelor şi asistenților medicali;
 14. Derulare activități de educație medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă, creditare cursuri și acreditare furnizori;
 15. Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 16. Organizare cursuri de calificare acreditate ANC: Infirmieră, Baby sitter, Ingrijitor bătrani la domiciliu, Ingrijitor bolnav la domiciliu;
 17. Reatestarea competenței profesionale;
 18. Formulare de acțiuni și reprezentare în instanță;
 19. Încheiere contracte de furnizare de bunuri / servicii;
 20. Încheiere contracte individuale de muncă.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, editarea revistei Ars Medica, comunicarea cu utilizatorii site-ului web (www.oamr.ro) sau a rețelei de socializare facebook. În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor / persoanelor vizate.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, OAMGMAMR prin filialele /direcțiile / birourile / compartimentele din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru a elibera documentele necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, de a răspunde la petiții, a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor aveţi următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, stergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la următoarea adresă: București, sector 1, Calea Griviței, nr.77.   Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR – aparat central sunt următoarele: email: dpo@oamr.ro, tel.021.224.00.55, fax:021.224.00.25.

De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.