Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii de formare profesională

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 01 August 2012

 

1

 

 

Anunţ privind achiziţia de servicii de formare profesională

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de formare profesională în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – O şansă pentru viitor!”, ID59703.

Data publicării anunţului: 01august 2012, 02 august 2012

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, organizează procedura competitiva de achiziţie publică pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii de formare profesională, cod CPV: 80530000-8 pentru 224 de persoane, procedura reglementata de reglementată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 26/31.08.2011.

OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59703 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – O şansă pentru viitor!”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este pretul cel mai scazut. Sursa de finanțare a contractului: bugetul proiectului ID 59703. Oferta va fi prezentată în lei.Valoarea maxima estimata a contractului nu poate depasi 268.800 lei.

Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499/ 021.310.08.90/ fax 021.313.09.66. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul din str. Ceasornicului nr. 8 sector 1 cod postal 014112 Bucuresti. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 14 august 2012, ora 12.00

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703 Titlul proiectului: „Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar – O șansă pentru viitor!”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.