Rezultatele selecției grupului țintă al proiectului ”Program leadership în îngrijiri medicale pentru directorii de îngrijiri și asistenții șefi”
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii de internet

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 09 Mai 2011

1

 

Nr.

Anunţ privind achiziţia de servicii de internet

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de internet în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa”,ID 61519.

Data publicării anunţului: 09 mai 2011.

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunta organizarea procedurii de prospectare de piata – studiu al pietei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziție servicii de internet, cod CPV: 72400000-4, pentru întreaga perioadă de implementare a Proiectului, prin procedura competitivă de achiziție reglementată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 26/ 31.08.2010.

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa”, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzitia de la scoala la viata activa”, conform contractuluiPOSDRU/90/2.1/S/61519.

Sursa de finanțare a contractului: bugetul proiectului ID 61519.
Valoarea estimată pentru această achiziție este de 60.000 lei, fără T.V.A., echivalent a 14.286 euro, fără T.V.A.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut
Toate informaţiile și documentele privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon 0751.22.77.14. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul de implementare a proiectului din str. Ceasornicului nr. 8 sect. 1 Bucurtesti, cod postal 014112. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 16 mai 2011, ora 12.00

Specificatii tehnice :
Achizitorul doreste sa achizitioneze servicii de acces permanent si nelimitat la internet pentru locatia din Strada Ceasornicului nr.8,sector 1, Bucuresti, precum si  servicii de asistenta tehnica, suport si interventii in caz de nefunctionare sau functionare necorespunzatoare a serviciilor achizitionate.

Canalul minim garantat de furnizor va fi de 10 MBps., indiferent de volumul de trafic din reteaua prestatorului.

Conexiunea trebuie sa fie stabila, cu o latenta foarte mica si constanta. Ca si punct de delimitare intre reteaua prestatorului si reteaua achizitorului va exista o interfata tip Ethernet/Fast Ethernet.
Prestatorul va asigura minim un IP real public, vizibil, routabil în internet, care va fi fix pe toata durata contractului. Prestatorul nu va putea restrictiona accesul achizitorului la nici o destinatie de internet (protocol, adresa sau port)

Serviciul va fi asigurat in parametrii specificati 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana. Disponibilitatea reţelei furnizorului 1 nu va fi mai mică de 98% – excluzandu-se perioadele de timp in care au avut loc interventii de intretinere/revizii programate anuntate beneficiarului cu cel putin 24 de ore inainte si care au avut o durata de maximum 4 ore. Prestatorul va dispune de un helpdesk specializat, disponibil 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. In situatia defectiunilor accidentale, prestatorul se obliga sa se deplaseze in maxim 8 ore de la sesizare la sediul achizitorului pentru remedierea defectiunilor si are la dispozitie maxim 6 ore pentru remedierea acestora.

Plata abonamentului lunar se va face pe baza facturii emise de prestator prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la data primirii si inregistrarii facturii. Plata se va face, in lei, cursul de referinta la care se face echivalarea in RON va fi acela de la data emiterii facturilor. Pretul abonamentului nu va putea fi majorat pe toata perioada de de derulare a contractului.

Prestatorul are obligatia sa asigure instalarea si testarea serviciului la locatia specificata pe cheltuiala exclusiva a acestuia. Nu se vor percepe niciun fel de taxe de instalare. Pachetul de servicii care face obiectul prezentului caiet de sarcini va fi pus in functiune in maxim 7 zile de la semnarea contractului.

Programarea instalarii, montajul materialelor si echipamentelor necesare pentru cuplarea la reteaua furnizorului si punerea lor in functiune vor intra in sarcina furnizorului. Orice autorizaţii de instalare/ operare necesare, eliberate de autorităţile competente sunt în sarcina exclusivă a furnizorului.

Asigurarea mutarii conexiunii intr-o alta locatie (sediu) din acelasi oras, fara costuri suplimentare din partea achizitorului.

Se solicita prezentarea ofertei de pret, fara TVA, TVA prezentat separat.
Oferta trebuie sa fie valabila 30 de zile de la data depunerii.

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Formulare_09052011 (207.861 kB)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2022 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.