Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii de traducere

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 02 Martie 2011

1

Nr. 263/ 01.03.2011

Anunţ privind achiziţia de servicii de traducere 
Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de traducere, în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519.

Data publicării anunţului: 2 martie 2011.

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de traducere, cod CPV: 79530000-8. OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519 pentru implementarea Proiectului cu titlul“Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  8 martie 2011, ora 10.00

Specificaţii tehnice: achiziţie de servicii de traducere

Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.

Cerintele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului este:
Str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti, cod 014112, tel. 021.310.08.90, fax. 021.313.09.66, adresa email persoana responsabila achizitii: zenovia.ropotica@yahoo.com.
Termenul limita de depunere a ofertelor: 08 martie 2011, ora 10.00
Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor vor fi facute prin fax sau e-mail.

Cerinte obligatorii:
Operatorii economici (ofertantii) trebuie sa demonstreze ca pot asigura, cu operativitateservicii de traduceri in si din limba engleza, spaniola si romana, de buna calitate:
– Efectuarea serviciilor de traducere a unor documente necesare in cadrul proiectului“Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519, insumand estimativ 80 de pagini in si din limbile engleza-romana, respectiv 30 de pagini in si din limbile spaniola-romana. Achizitorul isi rezerva dreptul exclusiv de a modifica, in plus sau in minus, volumul estimat.
– Efectuarea serviciilor de revizuire a traducerilor,
– Ofertele se vor prezenta in limba romana.
Ofertantul nu are dreptul, fara acordul scris al achizitorului – OAMGMAMR:
– de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului,
– de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces, atat in perioada contractului, cat si ulterior finalizarii acestuia, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
Termene de indeplinire a serviciilor de traducere:
– Intre 24 ore si maxim 2 zile calendaristice de la solicitarea achizitorului,
Achizitorul va depune diligentele necesare pentru a pune la dispozitia prestatorului documentele necesare astfel incat acesta sa respecte termenele de prestare solicitate.
Modul de prezentare:
– Traducerile vor fi prezentate in format A4, font Arial 11, spatiere paragraf la 1 rand, 3.000 de caractere per pagina,
– Traducerile vor fi prezentate sub forma tiparita, purtand parafa si stampila prestatorului pe fiecare fila tradusa,
– Concomitent, la solicitarea achizitorului, traducerile vor fi puse la dispozitie in format electronic editabil (MS Word).
Conditii minime de participare:
– Copie dupa certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului,
– Sa fie traducatori autorizati de Ministerul Justitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 178/ 1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Firma specializata trebuie sa dispuna de capacitatea de a efectua traduceri si retroversiuni in domeniul medical, legislativ, formare personala, sanatate, munca, invatamant, tehnologia informatiei, etc. Certificate/diplome care atestă specializarea în domeniul limbilor străine, copie.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica si a cere dovada faptului ca traducerile sunt realizate de catre personal autorizat.

Tariful se calculeaza dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Denumire serviciu Unitate Pret unitar in Ron (fara TVA)
1 Servicii de traducere in si din limbile engleza-romana Pagina
2 Servicii de traducere in si din limbile spaniola-romana Pagina

Documentele ce urmeaza a fi traduse vor fi preluate si predate, prin grija ofertantului de la, si la,  sediul achizitorului pe baza de proces verbal.
Plata se va face in functie de numarul de pagini rezultat in urma traducerii, potrivit procesului verbal.

Plata se face prin ordin de plata in termen de 10 zile de la data emiterii facturii.
Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

DescarcaANUNT_TRADUCERI 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519
Titlul proiectului:  “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.