Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţie de materiale de natura obiectelor de inventar-papetărie

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 08 Februarie 2012

3

Nr. ……/08.02.2012

Anunţ website O.A.M.G.M.A.M.R – www.oamr.ro
privind achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar-papetărie

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar-papetărie în cadrul implementării Proiectului cu titlul  „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, ID 57946

Data publicării anunţului pe site-ul O.A.M.G.M.A.M.R: 08 februarie 2012.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România(O.A.M.G.M.A.M.R.), cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul în Strada Inginer Zablovschi, nr.76, localitatea Bucureşti, Sector 1, tel: +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025, oammromania@yahoo.com, reprezentata legal prin domnul Mircea Nicuşor TIMOFTE, Preşedinte, anunţă deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar-papetărie, cod CPV: 30199000-0, prin procedura deschisă a studiului de piață constând în primirea de oferte ca urmare a anunțului publicitar, reglementată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art.9 lit.c1 din acceași ordonanța.

Procedura selectată: cercetarea pieței – studiu al pieței, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achiziție, în vederea primirii de oferte.
O.A.M.G.M.A.M.R  este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, pentru implementarea Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, Axa prioritară 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2  – „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, conform Contractului nr. POSDRU/81/3.2/S/57946.

Sursa de finanţare a contractului: bugetul proiectului ID 57946.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Toate informaţiile şi documentele privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon +(40)213.100.890, +(40) 212.240.055,  fax: +(40)212.240.025; +(40)213.130.966.
Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi O.A.M.G.M.A.M.R la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Elena – Maria DUŢĂ,  telefon:  0751886240.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 15 februarie 2012, ora 10.00.

Termenul de valabilitate al ofertei: 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

Specificatii tehnice:  materiale de natura obiectelor de inventar-papetărie, 
Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului,
Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
Departajarea ofertelor se va face în funcţie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: preţul cel mai scăzut.

Adresa organizatorului unde se derulează procedura de atribuire a contractului,  este:
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România(O.A.M.G.M.A.M.R.), cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul de implementare al proiectului situat în Str. Ceasornicului nr. 8,  Sector1 Bucureşti, cod postal 014112,, localitatea Bucureşti, Sector 1, tel: +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025,oammromania@yahoo.com.

Termenul limită de depunere ofertă: 15 februarie 2012, ora 10.00.

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.