Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

În atenția absolvenților cursului de revalorizare | Directiva (UE) 2024/505

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 14 Martie 2024

Având în vedere că începând cu data de 3.03.2024 Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European și a Consiliului  din 7 februarie 2024 ,” de modificare a Directivei nr.2005/36 în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România” a intrat în vigoare, OAMGMAMR în calitate de Autoritate Competentă Română pentru profesia de Asistent Medical Generalist anunță pe cei interesați că atestă  prin Certificat, titlurile de calificare de asistent medical generalist  dobândite  în urma  efectuării Programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist obținută în România anterior datei de 1.01.2007, în vederea recunoașterii profesionale în celelalte State Membre UE.

Documentele necesare întocmirii și eliberării Certificatului mai sus menționat sunt:

1.Cerere-tip

2.Copie de pe actul de identitate,

3.După caz, documente de schimbare a numelui;

4.Diplomă de bacalaureat, după caz, Certificat de absolvire a 12 clase;,

5. Unul dintre documentele de studii de AMG de:

a- Nivel postliceal (formare începută anterior datei de  01.01.2007)

  • Diplomă de absolvire a școlii tehnice sanitare;
  • Diplomă/Certificat de absolvire a școlii post liceale sanitare de specialitate respectiv a școlii postliceale sanitare;
  • Certificat de competente profesionale ;

b-Nivel superior ( formare începută anterior datei de 1.01.2003)

  • Diplomă de absolvire a Colegiului Universitar
  • -Diplomă de licență

6 Foaia matricolă( în cazul titlurilor de calificare prevăzute la punctul 5(a) ),  sau după caz Suplimentul la diplomă( pentru titlurile de calificare prevăzute la punctul 5(b) ),

7. Adeverinţa cu perioada şcolarizării pentru obținerea unuia din titlurile  de calificare prevăzute la punctul 5  – în original,

8. Unul din titlurile de calificare care atestă efectuarea Programului special de revalorizare respectiv :
-Certificatul de revalorizare a competențelor profesionale  pentru titlurile de calificare prevăzute la punctul 5(a)

– Diploma de licentă de asistent medical generalist care atestă efectuarea Programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist dobândită în România anterior datei de 1.01.2007, pentru titlurile de calificare prevăzute la punctul 5(b),

9. Foaia matricolă  sau după caz Suplimentul la diplomă pentru   titlurile de calificare prevăzute la punctul 8.

10 Adeverinţa cu perioada efectuării Programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist dobândită în România anterior datei de 1.01.2007, după caz, de la şcoala postliceală/facultate – în original             

11Dovada achitării sumei de 100 lei în contul Filialei OAMGMAMR la care solicitantul e membru sau in a carei raza teritorială domiciliază, în cazul în care nu a obținut calitatea de membru OAGMAMR.

1.-Documentele se depun in copii xerox atestate ”Conform cu originalul” de către titular prin  semnătură letrică și semnătură olografă, la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul  nu a obținut calitatea de membru OAGMAMR documentele se depun la filiala OAMGMAMR in a carei raza teritorială acesta domiciliază.

2 -Prin exceptie de la prevederile de mai sus, documentele prevăzute la punctele 7  și 10 se depun in original.

3.-Verificarea , intocmirea și eliberarea Certificatului care atestă titlurile de calificare  de asistent medical generalist obținute de posesori în urma efectuării  Programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist obținută în România anterior datei de 1.01.2007 se face în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet la filiala OAMGMAMR,

4.Întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea si legalitatea documentelor care stau la baza întocmirii și eliberării Certificatului prevăzut la punctul 3 revine în totalitate solicitantului.

5.Începând cu data prezentului anunț, Adeverința prin care  OAMGMAMR a atestat formarea profesională dobândită prin Programul special de revalorizare a competențelor profesionale de asistent medical generalist, prevăzut pentru România  la art.60(2) lit.d) din DC.nr.2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, își încetează valabilitatea.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.