Webinar vaccinare împotriva Covid 19 Congresul International ICN 2021 | “Nursing around the world” va celebra profesia de asistent medical Succesul programelor de vaccinare în masă COVID-19 va depinde de asistenții medicali din prima linie și includerea acestora în procesele decizionale Raport al celei de-a 70-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa/RC70 Propunere de modificări a programelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Beneficiile participării la cursurile organizate în cadrul programului de revalorizare

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 13 Iulie 2015

Programul de revalorizare privind completarea şi perfecţionarea formării iniţiale pentru asistenţii medicali generalişti din România absolvenţi ai învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, anterior datei de 1 ianuarie 2007

Asistenţii medicali generalişti absolvenţi ai învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, anterior datei de 1 ianuarie 2007, se pot înscrie la programul de completare şi perfecţionare a formării iniţiale, în vederea îndeplinirii cerinţelor minime de formare prevăzute de directivele europene în vigoare- programul de revalorizare.

Beneficiile participării la cursurile organizate în cadrul programului de revalorizare:

  • Facilitarea recunoaşterii automate în toate statele membre ale UE
  • Evitarea susținerii măsurilor compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice sau alte examene) și, implicit
  • Reducerea costurilor de recunoaștere a calificării, pe teritoriul altui Stat Membru UE
  • Accesul la toate activitățile specifice profesiei de asistent medical generalist și exercitarea acestora pe teritoriul UE
  • Participarea la cursuri organizate în instituții de învățământ acreditate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în colaborare cu OAMGMAMR
  • Parcurgerea unei curricule de studiu la standarde europene
  • Creșterea prestigiului profesional

Istoric

În prezent, asistenții medicali generaliști din România, care nu au diplome conforme (au început cursurile școlilor postliceale sanitare, înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007) și care doresc să lucreze într-un alt Stat Membru UE, în vederea recunoașterii titlului de calificare dobândit în România și a obținerii dreptului de liberă practică pe teritoriul Statului Membru- gazdă, sunt obligați de organizațiile de reglementare din Statul membru-gazdă/autorități competente să susțină unele măsuri compensatorii. Conform prevederilor normelor europene, Statul Membru gazdă poate condiţiona recunoaşterea calificărilor, de îndeplinirea de către solicitant a unei măsuri compensatorii (o probă de aptitudini sau un stagiu de adaptare de cel mult trei ani).

În urma absolvirii cursurilor de revalorizare organizate în România, în cadrul unităților de învățământ prevăzute în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5114/2014 , avizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, formarea asistenților medicali generaliști, dobândită anterior  datei de 1 ianuarie 2007, va îndeplini cerinţele minime prevăzute de directiva  europeană în vigoare, iar absolvenții cursurilor vor beneficia de recunoaștere automată pe teritoriul Uniunii Europene, pe baza Certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale, fără a mai fi nevoie să efectueze măsuri compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice sau alte examene), așa cum se procedează în prezent.

://www.oamr.ro/informatii-privind-programul-de-revalorizare-a-formarii-initiale-de-asistent-medical-generalist-dobandita-anterior-datei-de-1-ianuarie-2007-pentru-absolventii-invatamantului-postliceal-sanitar/

În urma absolvirii cursurilor de revalorizare,  recunoașterea în scopul exercitării profesiei în alte State Membre UE, se va face automat, fără aplicarea măsurilor compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice și alte examene).

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5114/2014 a fost  aprobată Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007  pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar (publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2015

www.cnred.edu.ro

Context legislativ

 În vederea transpunerii obligatorii a prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”), România a pus în aplicare programul de revalorizare a formării de asistent medical generalist dobândită la nivelul învățământului postliceal, anterior datei aderării la Uniunea Europeană.

 În termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a noii Directive, Comisia Europeană va redacta un raport cu privire la rezultatele programului, în scopul modificării și completării clauzelor privind recunoașterea diferitelor categorii de diplome care atestă diferitele tipuri de formare, ce fac obiectul programului de revalorizare. Comisia Europeană va redacta raportul în cauză cu sprijinul experților din Statele Membre. [1]

Astfel, absolvenții cursurilor de revalorizare vor beneficia de avantajele participării la cursuri și de certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale după elaborarea de către Comisia Europeană, a raportului cu privire la rezultatele programului de revalorizare pus în aplicare de România și modificarea dispozițiilor actuale din Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor obținute în România.

Așa cum prevede articolul 60 al Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale, pâna la 18 ianuarie 2019 și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a directivei.

Primul astfel de raport se concentrează, în special, asupra elementelor noi introduse în această directivă și analizează, printre altele,  rezultatele programului special de revalorizare stipulat de actele cu  putere de lege și actele administrative românești pentru deținatorii titlurilor de calificare menționate la articolul 33a, precum și pentru deținătorii de titluri de calificare de nivel post-secundar, în vederea evaluării necesității de a revizui dispozițiile actuale care reglementează regimul drepturilor dobândite aplicabil titlurilor de calificare românești de asistent medical generalist.

Ce înseamnă recunoașterea automată a titlurilor de calificare la nivel european?

 Cadrul  normativ  european  în  care  este  reglementată  profesia  de  asistent  medical  generalist este stabilit de Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013, de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”).

 Libera circulație și recunoașterea reciprocă a titlului de asistent medical generalist se bazează pe principiul fundamental al recunoașterii automate a titlurilor de calificare, pe baza coordonării condițiilor minime de formare profesională. Condițiile minime de formare pentru profesia de asistent medical generalist sunt armonizate la nivel european.

Toate  Statele  Membre  UE  recunosc  calificarea  de asistent medical generalist pentru toți resortisanții care îndeplinesc condițiile minime de formare. Titlurile de asistent medical generalist care îndeplinesc acest criteriu beneficiază de același efect, în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale și exercitarea acestora, pe teritoriul Statului Membru- gazdă ca și în Statul Membru de origine.

Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013, de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale,  cuprinde, în anexa V punctul 5.7.1, titlurile de calificare ca asistent medical generalist care fac obiectul recunoașterii automate.

Prin recunoaştere se înţelege acceptarea unei diplome sau act de studii,  eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă, ca și diplomă sau act de studii eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara gazdă.

Evaluarea documentelor de studii se face în funcţie de tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională, prin comparaţie cu sistemul de învăţământ al Statului Membru- gazdă.


[1] Considerentul (36) stabilește: ”Comisia ar trebui să evalueze, în timp util, regimul de recunoaștere aplicabil titlurilor de calificare de asistent medical generalist emise în România. O astfel de evaluare ar trebui să se bazeze pe rezultatele unui program special de revalorizare pe care România ar trebui să îl realizeze în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative interne și pentru care ar trebui să coopereze cu alte State membre și cu Comisia. Un astfel de program special de revalorizare ar trebui să aibă ca scop oferirea posibilității pentru participanții la program de a își revaloriza calificarea profesională pentru a îndeplini toate cerințele minime de formare stabilite în Directiva 2005/36/CE”.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.