În atenția asistenților medicali | Anunț angajare Apel din partea Organizației Mondiale a Sănătății Anunț
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

În atenția candidaților la examenul de grad principal- sesiunea 2013

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 11 Noiembrie 2013

1. Ministerul Sănătăţii organizează, prin Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti, în colaboare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în perioada 02- 13 decembrie 2013examenul de grad principal, sesiunea 2013.

2. Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:

a) verificarea dosarelor de înscriere- etapă eliminatorie;

b) test- grilă de verificare a cunoştinţelor.

3. Pentru a fi declaraţi „Promovat” candidaţii trebuie să obţină la testul- grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7.00.

4. Tematica şi bibliografia pentru examen sunt publicate pe site-urile www.ms.ro şi  www.oamr.ro.

 5. La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

– şcoală postliceală sanitară;

– liceu sanitar;

– colegiu medical universitar;

– facultate de asistenţă medicală/moaşe;

– examenul pentru obţinerea specializării Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-Imagistică medicală, sesiunea 2013.

b) îndeplinesc, până la data de 01.03.2014, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă/certificat de absolvire sau adeverinţă.

c) au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal sesiunea 2013 și să susțină examenul într-o altă specialitate în care au obținut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unități de învățământ sau ai cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care îndeplinesc cel puțin 5 ani vechime în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri.

d) au achitat taxa de participare la examen.

6. Înscrierile la examen se fac, în perioada 18- 29 noiembrie 2013, în zilele lucrătoare, între orele 10. 00- 14.00, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor județene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

7. La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la pct. 5 lit. a);

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data de 01.03.2014, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;

f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

g) dovada plăţii taxei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

8. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.

Taxa se va plăti după cum urmează:

  • suma de 36 lei în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092CUI – 4266456,Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti (DTMB), beneficiar Ministerul Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1 – 3, sector 1, Bucureşti, cod 010024;
  • suma de 84 lei în contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar OAMGMAMR.

9. Testul- grilă se desfăşoară, simultan în toate judeţele şi municipiul Bucureşti, pe specialităţi, astfel:

 – asistenţii medicali generalişti: 12.12.2013, orele 10.00- 12.00;

 – celelalte categorii de candidaţi: 13.12.2013, orele 10.00- 12.00.

Detalii suplimentare se obţin la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi la filialele acestuia şi în Săptămânalul „Viaţa Medicală”, nr. 44 din 01.11.2013.

Descarcă:

Ordin MS 1200_18.10.2013 pentru modificarea și completarea normelor de organizare 

Ordinul MS 1091_2013 privind stabilirea cuantumului taxei și modalitatea de plată

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2020 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.