Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Strategia OAMGMAMR 2013- 2016

Distribuiți pe Facebook Twitter

Strategia națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

2013- 2016

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.

Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătății Publice și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), autorități competente române, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Viziunea și misiunea organizației, documente fundamentale ale OAMGMAMR, stabilite în iunie 2009 de membrii Consiliului Național,  sunt:

 •  Viziunea OAMGMAMR –  “să fim un organism de reglementare şi reprezentare eficient şi credibil, care acţionează în acord cu principiile excelenţei, şi care este continuu adaptat dinamicii schimbărilor societăţii”.
 •  Misiunea OAMGMAMR – „susţinerea unei culturi a calităţii în cadrul organizaţiei, care să ducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, pentru a asigura dreptul pacienţilor la sănătate”.

Aliniată acestor documente, Strategia națională a OAMGMAMR pentru perioada 2013-2016 este un document cadru cu rol de referinţă privind direcţiile de dezvoltare ale OAMGMAMR la nivelul central şi la nivelul filialelor, și privind acțiunile organizaționale prioritare pentru perioada 2013-2016.

În procesul de realizare a Strategiei naționale a OAMGMAMR 2013-2016 au fost implicați aproximativ 700 membri ai organizației din 22 filiale, dintre care 43% lideri din structurile de conducere națională și județene, și 57% asistenți medicali.

Colectarea datelor a fost  făcută prin chestionar standardizat și a urmărit identificarea obiectivelor strategice pentru perioada 2013-2016, a oportunităților de dezvoltare și a barierelor de dezvoltare a OAMGMAMR.

În urma analizei datelor obținute de la respondenți și a consultării cu liderii organizației au fost stabilite obiectivele strategice și au fost elaborate prioritățile operaționale și planul implementării strategiei pentru perioada 2013-2016.

Prin contextualizare la nivelul filialelor, la nivelul structurilor operaționale și la nivelul structurilor de suport ale organizației documentul cadru va fi completat cu strategii județene, ale comisiilor și departamentelor, și planuri de implementare aferente.

Procesul de implementare a strategiei naționale și a strategiilor filialelor, comisiilor și departamentelor,  va fi monitorizat anual și evaluat periodic, la doi ani sau după caz, de câte ori este nevoie pentru operarea de schimbări impuse de eventuale condiţii aflate în afara zonei de control sau previziune ale OAMGMAMR.

PRINCIPII STRATEGICE

Principiile care stau la baza elaborării și implementării Strategiei naționale a OAMGMAMR pentru perioada 2013-2016 sunt:

 • centrare pe interesul profesional, atât din perspectiva dezvoltării profesiei cât și din cea a cadrului de exercitare a profesiei;
 • excelență în abordarea proceselor de dezvoltare a profesiei și de dezvoltare organizațională;
 • participativitate  a membrilor organizației în procesele de dezvoltare a profesiei prin evaluare continuă a concordanței dintre nevoile de dezvoltare la nivel individual și organizațional în raport cu schimbările legislative din domeniul sănătate;
 • angajament asumat privind transpunerea în acțiuni a documentelor fundamentale ale organizației;
 • relevanță în stabilirea acțiunilor din cadrul proceselor de dezvoltare a profesiei și de dezvoltare organizațională.

CONTEXT OPERAȚIONAL

De la înființare, în anul 2001, prin „Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România”, acțiunile și proiectele  organizției au fost derulate în spiritul a ceea ce urma să se contureze ca fiind misiunea organizației, susținând progresiv “o cultură a calităţii, care să ducă la îmbunătăţirea continuă a practicii şi competenţei profesioniştilor, pentru a asigura dreptul pacienţilor la sănătate”.

Acțiunile din perioada 2001-2008 au fost axate predominant pe îmbunătățirea continuă a cadrului legislativ de exercitare a profesiei, și contribuție la dezvoltarea profesiei în plan național și internațional. Prin calitate, prezență activă și responsabilitate asumată a liderilor și membrilor organizației, OAMGMAMR a devenit  într-un timp scurt o organizație prestigioasă în plan european și un actor important în reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor săi în plan național.

Perioada 2009-2012 a fost axată pe acțiuni de dezvoltare organizațională, de consolidare a structurii organizației, de actualizare a reglementărilor interne, de armonizare a legislației din România cu cea europeană și nu în ultimul rând cu dezideratele membrilor.

În prezent organizația este descrisă de participanții la realizarea prezentei strategii ca fiind caracterizată de stabilitate, potențial de dezvoltare mare, un partener de dialog frecvent al Ministerului Sănătății pentru teme care privesc exercitarea și dezvoltarea profesiei, preocupată de creșterea adaptabilității membrilor săi la schimbările impuse de legislația europeană și la efectele acestor schimbări asupra practicii profesioniștilor. Deasemenea este apreciată activitatea organizației în plan internațional, în cadrul parteneriatelor cu organizații similare din Spania, Irlanda și Italia, și a apartenenței la Federația europeană a organizațiilor de reglementare a profesiei.

Principalele zone identificate ca nevoi de dezvoltare organizațională sunt imaginea profesiei, dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale (în special europene) în vederea dezvoltării profesiei și implicit a imaginii acesteia, îmbunătățirea cadrului legal de exercitare a profesiei în vederea asigurării autonomiei și exercitării în regim independent a acesteia, restructurarea programului național de Educație Medicală Continuă pentru a răspunde în mod optim nevoilor de dezvoltare profesională continuă ale asistenților medicali, și îmbunătățirea comunicării interne și externe.

Oportunitățile de dezvoltare a organizației subliniate sunt dezvoltarea de parteneriate, accesarea de fonduri europene, programe de dezvoltare a resurselor umane vizând schimbări culturale care să asigure atât comportamente și atitudini concordante cu aspirațiile organizaționale declarate cât și creșterea capacității OAMGMAMR de a gestiona schimbările induse de factori externi.

Într-un context operațional complex, în care mediile politic, economic, social și tehnologic se confruntă cu schimbări frecvente, provocările cele mai semnificative sunt date de dinamica în continuă creștere a schimbărilor și atitudinea generală față de schimbări, percepute ca amenințări.

Din această perspectivă elaborarea unei strategii care să răspundă eficient nevoilor de dezvoltare profesională ale membrilor, de dezvoltare a profesiei și de dezvoltare instituțională a fost un proces participativ, prin care s-a urmărit asigurarea de obiectivitate, acuratețe, relevanță și un fundament solid pentru implementare.

SCOP

Creșterea eficienței organizaționale în dezvoltarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, și în reprezentarea asistenților medicali prin influențarea politicilor privind sănătatea.

OBIECTIVE STRATEGICE – cadru

 

Obiective strategice

 

 

Rezultate prognozate

 

Dezvoltarea cadrului de exercitare a profesiei și creşterea eficienţei în aria profesională a membrilor organizației

 

 • legislație actualizată și concordantă cu aspirațiile și nevoile de dezvoltare profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali
 •  reglementări interne actualizate
 • performanță, eficiență și progres în toate structurile organizaționale

 

Creșterea prestigiului profesiei și profesioniștilor atât în mediul profesional cît şi cel social

 

 

 • asociativitate în structuri internaționale și naționale
 • parteneriate și colaborări cu entități relevante privind aria profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali
 •  progres în poziționarea și imaginea profesiei și profesioniștilor atât în mediul profesional cât şi în cel social

Dezvoltarea capacităţii funcţionale a OAMGMAMR pentru o contribuție eficientă la implementarea planului strategic

 •   performanță, eficiență și progres la nivelul departamentelor organizaționale: juridic, financiar, IT, resurse umane, audit, dezvoltare, comunicare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea cadrului de exercitare a profesiei și creşterea eficienţei în aria profesională a membrilor organizației

Obiective operaționale

1.1 Contribuţia continuă la îmbunătăţirea legislaţiei privind profesia prin inițiative de modificare, completare și/ sau aliniere a oricărui act legislativ privind profesia de asistent medical generalist, profesia de moașă și cea de asistent medical la normele europene de exercitare a profesiei.

1.2 Realizarea, revizia și/sau actualizarea de reglementări profesionale (Protocoale şi Ghiduri de practică, standarde profesionale, altele) în concordanţă cu Strategia Ministerului Sănătăţii, cu direcţiile de practică profesională agreate de organismele europene sau impuse de progresul tehnologic, de progresul profesiei sau al științelor medicale.

1.3 Revizia, actualizarea şi completarea prin documente interne necesare la nivel de filiale sau birou central a documentelor de organizare şi funcţionare a OAMGMAMR, respectiv , Statut, Regulament de Organizare şi Funcţionare, altele.

1.4 Creşterea gradului de educaţie profesională a asistenţilor medicali prin revizuirea şi îmbunătăţirea Programului Național de Educaţie Medicală Continuă, în funcţie de factori de influenţă interni (nevoile de instruire ale asistenţilor medicali, aşteptările acestora, dinamica şi evoluţia profesiei, alţi factori), şi externi (legislaţia română sau europeană, alţi factori).

Obiectiv strategic 2: Creșterea prestigiului profesiei și profesioniștilor atât în mediul profesional cât şi în cel social

Obiective operaționale

2.1 Crearea de parteneriate strategice cu entităţi cu aceeaşi arie de operare ca şi OAMGMAMR, din România sau alte ţări, în special din spaţiul european (afiliere, asociativitate).

2.2 Dezvoltarea de colaborări cu entități relevante privind aria profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România sau alte ţări, în special din spaţiul european (proiecte, evenimente).

2.3 Consolidarea poziției OAMGMAMR în spațiul profesional prin programe care să urmărească creșterea încrederii și a imaginii profesiei, profesioniștilor și a organizației, atât în mediul intern cât și în cel extern.

2.4. Eficientizarea comunicării interne și externe prin structurarea comunicării interne și promovarea în mediul extern a valorilor,  activităților  și  rezultatelor profesionale ale membrilor organizației.

Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea capacităţii funcţionale a OAMGMAMR pentru contribuție eficientă la implementarea planului strategic

Obiective operaționale

3.1 Elaborarea și implementarea unui sistem de management performant atât la nivel central cât şi la nivelul filialelor

3.2 Adaptarea continuă a structurilor interne, atât la nivel central cât şi la nivelul filialelor, la noile reglementări legale şi la dinamica nevoilor de dezvoltare ale OAMGMAMR

3.3 Îmbunătăţirea performanţei angajatilor OAMGMAMR prin programe de educaţie profesională continuă care să asigure atât actualizarea cunoştinţelor profesionale, cât şi îmbunătăţirea abilităţilor necesare asigurări eficienţei  în activitățile aferente pozițiilor acestora

3.4 Elaborarea și implementarea unui program de monitorizare și evaluare a progresului privind obiectivele strategice ale organizației

3.5 Elaborarea și implementarea unui program de raportare a progresului privind obiectivele strategice ale organizației

Obiectivele strategice și operaționale stabilite vor fi realizate prin Planuri anuale de implementare a prezentei strategii pe care şi le vor stabili fiecare filială, respectiv biroul central, în funcţie de contextul operaţional, de priorităţi naționale și locale, de nivelul de risc apreciat, şi/sau de evenimente locale/naţionale neplanificate.

Pentru ca procesul de implementare a strategiei OAMGMAMR să se deruleze cu maximă eficienţă este important ca prezentul plan operaţional care să fie revizuit în fiecare an, şi ajustat, în funcţie de priorităţi care pot să apară induse de factori interni sau externi.

FACTORI DE RISC

Riscurile majore care pot influența, diminua sau bloca parțial implementarea Planului operațional de implementare a strategiei OAMGMAMR pentru perioada 2013-2016, şi care trebuie considerate, sunt:

 •  Schimbările frecvente de legislație;
 •  Motivarea scazută a asistenţilor medicali;
 •  Lipsa instrumentelor de control asupra exercitării profesiei;
 •  Încrederea scăzută a populației în sistemul de sănătate;
 • Percepția generală privind profesia de asistent medical ca fiind subordonată profesiei de medic;
 • Resursele umane (lipsa cadrelor, îmbătrânirea personalului calificat, migrarea forţei de muncă, neimplicarea membrilor în problemele OAMGMAMR, atitudini negative, cultura imatură, axată pe individ/grup şi nu pe întreg).

FACTORI DE SUCCES

Principalii factori care pot conduce la implementarea cu succes a Planului operațional de implementare a strategiei OAMGMAMR pentru perioada 2013-2016 sunt:

 • Axarea tuturor programelor și acțiunilor organizaționale pe identitatea națională a OAMGMAMR;
 • Axarea tuturor programelor și acțiunilor organizaționale pe prioritățile profesionale ale membrilor și pe cele ale organizației;
 • Concordanță între declarații și acțiuni;
 • Consecvență în implementarea obiectivelor strategice. 

PLAN OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI 2013- 2016

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.