Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Procedura privind recunoașterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite în alt Stat Membru UE (procedură standard)

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 17 Septembrie 2019
 • Denumirea de asistent medical este generică și desemnează asistentul medical format în altă specialitate decât cea de asistent medical generalist sau cea de moașă;
 • Denumirea de Stat Membru include și statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană;
 • Pentru recunoașterea calificării, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin Punctul de Contact Unic Electronic.

Recunoașterea titlurilor calificare de asistent medical format în alt Stat Membru UE are în vedere facilitarea dreptului de stabilire și accesul titularului la profesie pe teritoriul României. Exercitarea profesiei se face după obținerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), ca urmare a recunoașterii calificării. Procedura nu se aplică în cazul exercitării temporare sau ocazionale a activităților profesionale în România de catre profesioniștii menționați și stabiliți într-un alt Stat Membru UE.
Recunoașterea calificării de asistent medical se face de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România- Departamentul recunoasterea calificărilor profesionale (DRCP), cu sediul în București, Calea Griviței nr.77, sector 1 București, cod poștal 010705 tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro .

Solicitantul depune prin postă, pe adresa menționată, dosarul de recunoaștere cuprinzând:
-Cerere tip cu toate rubricile completate însoțită de următoarele documente:

 1. Dovada cetățeniei/identității
  O copie după pașaport sau cartea de identitate și, după caz:
  a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, iar pe documente apar nume diferite;
  b) certificatul de naștere sau alt document care să indice locul nașterii dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează;
  c) pentru solicitanții care nu sunt cetățeni ai unui Stat Membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetățean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un Stat Membru al UE al acestuia sau , orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deținerii Cărții albastre a UE.
 2. Documente privind calificările formale și a competențelor profesionale dobândite de solicitant
  a) Copia documentelor care atestă formarea, respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul la profesia de asistent medical atestată în Statul Membru UE emitent, dovada experienţei profesionale a titularului;
  b) Documente suplimentare despre durata și conținutul formării
  Programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informații privind durata totală a studiilor și materiile studiate, inclusiv proporția de timp alocată fiecărei materii și, după caz, repartizarea între lecțiile teoretice și cele practice.
  c) Documente privind efectuarea altor cursuri de formare relevante:
  Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare și alte cursuri de formare și învățare pe tot parcursul vieții.
  d) Documente privind experiența profesională:
  Dacă solicitantul a obținut calificarea de asistent medical într- un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experiență profesională de asistent medical de cel puțin 3 ani și să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din Statul Membru UE care a efectuat prima recunoaștere a titlului de calificare menționat.
 3. Dovada onorabilității/ bunei reputații:
  Dovezi emise de Statul Membru de origine sau provenienţă, privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei, în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei, ori a unor condamnări penale.
  Dacă autoritățile din țara de origine a soicitantului nu eliberează aceste documente, OAMGMAMR acceptă o declarație pe proprie răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar.
 4. Dovada stării bune de sănătate
  Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din Statul Membru de origine de provenienţă.
 5. Dovada de asigurare pentru greșeli profesionale

Un certificat eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din Statul Membru de origine sau de proveniență prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii.

6. Dovada achitării taxei de recunoaștere
Dovada de plata de 100 RON în contul contul RO25 RNCB 0081 0056 3387 0001 deschis la BCR.
*Documentele prevăzute la punctele 1a-5 se însoțesc de traduceri legalizate în limba Română, iar cele prevăzute la punctele 3-5 au o valabilitate de 3 luni de la data eliberării.

PROCEDURI ȘI TERMENE- LIMITĂ

1) Dosarele de recunoaștere se primesc prin poștă, se înregistrează, primesc număr la Secretariatul OAMGMAMR și sunt transmise Departamentului recunoașterea calificărilor profesionale (DRCP);


2) DRCP verifică documentele. În termen de o lună de la data înregistrării, DRCP notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă ;


3) În termen de maxim 3 luni de zile de la notificare, solicitantul are obligația de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare , la expirarea acestuia, DRCP clasează dosarul și notifică solicitantul în scris în acest sens;


4) La primirea documentelor lipsă, DRCP transmite documentele petentului spre analiză Comisiei OAMGMAMR de recunoaștere a calificărilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute într-un alt Stat Membru UE, un stat aparținând SEE și în Confederația Elvețiană (Comisia OAMGMAMR de recunoaștere a calificărilor).

În termen de 120 de zile de la primirea dosarului complet:


a) Președintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaștere a calificării solicitantului fără măsuri compensatorii, în baza propunerii de recunoaștere a Comisiei OAMGMAMR de recunoaștere a calificărilor, temeinic justificată, ca urmare a evaluării dosarului solicitantului. Decizia de recunoaștere a calificării se comunică în scris solicitantului și filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obținerii certificatului de membru și autorizării în profesie.


b) În cazul în care Comisia OAMGMAMR de recunoaștere a calificărilor constată, în urma evaluării dosarului solicitantului, că recunoașterea calificării de asistent medical nu se poate face fără măsuri compensatorii, aceasta justifică temeinic concluzia analizei. Propunerea privind recunoașterea calificării de asistent medical cu măsuri compensatorii, diferențele curriculare stabilite, durata stagiului de adaptre și respectiv bibliografia aferentă se aprobă de către Președintele OAMGMAMR, și se comunică solicitantului în termenul prevăzut la lit. a) de către DRCP.

In cazul în care solicitantul optează pentru susținerea unei probe de aptitudini, data de susțnere se stabilește de comun acord cu solicitantul, într-un termen de maxim 6 luni de la data aprobării de către Președinte, a recunoașterii calificării cu măsuri compensatorii.

Președintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaștere a calificării în baza documentelor care atestă efectuarea măsurii compensatorii de către solicitant.
Decizia de recunoaștere a calificării se comunică în scris solicitantului și filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obținerii certificatului de membru și autorizării în profesie.

PRECIZĂRI

Solicitantul poate contesta Deciziile OAMGMAMR la instanța de judecată competentă, după cum urmează:
-la Tribunalul din raza teritorială de domiciliu- Secția contencios- administrativ, dacă acesta este stabilit sau rezident în România, sau
-la Tribunalul București-Secția de contenios administrativ, în cazul în care acesta este stabilit în străinătate.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.