Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Procedura privind recunoașterea titlurilor de calificare de moașă obținute în alt Stat Membru UE (procedură standard)

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 17 Septembrie 2019

• Pentru recunoașterea calificării, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin Punctul de Contact Unic Electronic.
• Denumirea de Stat Membru include și statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană

Recunoașterea titlurilor calificare de moașă obținute în alt Stat Membru UE are ca scop facilitarea dreptului de stabilire și accesul titularului la profesie pe teritoriul României. Exercitarea profesiei se face după obținerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), ca urmare a recunoașterii calificării. Procedura nu se aplică în cazul exercitării temporare sau ocazionale a activităților profesionale de catre moașele formate în profesie și stabilite într-un alt Stat Membru UE.

Recunoașterea calificării de moașă se face de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România- Departamentul recunoasterea calificărilor profesionale, cu sediul în Bucuresti, Calea Griviței nr.77, sector 1, București, cod poștal 010705 tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro.


Solicitantul depune prin postă, pe adresa menționată dosarul de recunoaștere cuprinzând cerere tip cu toate rubricile completate însoțită de următoarele documente:

 1. Dovada cetățeniei/identității
  O copie după pașaport sau cartea de identitate și după caz:
  a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, iar pe documente apar nume diferite;
  b) certificatul de naștere sau alt document care să indice locul nașterii dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează;
  c) pentru solicitanții care nu sunt cetățeni ai unui Stat Membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetățean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un Stat Membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE, în cazul deținerii Cărții albastre a UE.
 2. Dovada calificărilor formale sau a competențelor profesionale
  Copia documentelor care atestă formarea, respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul, la profesia de moaşă şi, respectiv, dovada experienţei profesionale a titularului, dacă este cazul. PRECIZĂRI
  I. Recunoașterea automată a calificării de moașă se aplică în cazurile în care formarea de moașă însușită de către solicitant întrunește cerințele prevăzute de DC. nr. 2005/36/CE în vederea eliberării unuia din următoarele documente :
  a) Certificat de conformitate: document care atestă că formarea de moașă s-a făcut cu respectarea cerințelor minime prevăzute de actul comunitar menționat, sau
  b) Certificat de schimbare a denumirii titlului de calificare: document care atestă schimbarea denumirii titlului de calificare de moașă dobândit de solicitant cu respectarea cerințelor minime de formare prevăzute de actul comunitar menționat și care nu se regăsește în Anexa V, punctul 5.5.2 la DC. nr. 2005/36/CE, sau
  c) Certificat privind drepturile dobândite: document care atestă exercitarea profesiei de moașă de către titular, timp de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care au precedat data eliberării certificatului, în cazul în care formarea profesională a acestuia nu întrunește cerințele minime stabilite la nivelul UE pentru calificarea de moașă.
  II. În cazul moașelor a căror formare în profesie nu indeplinește criteriile de recunoaștere automată mai sus menționate, OAMGMAMR poate solicita, după caz:
  a) Informații suplimentare despre durata și conținutul formării
  Programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informații privind durata totală a studiilor și materiile studiate, inclusiv proporția de timp alocată fiecărei materii și, după caz, repartizarea între lecțiile teoretice și cele practice.
  b) Informații privind efectuarea altor cursuri de formare relevante:
  Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare și alte cursuri de formare și învățare pe tot parcursul vieții.
  c) Informații privind experiența profesională:
  Dacă solicitantul a obținut calificarea de moașă într- un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experiență profesională de moașă de cel puțin 3 ani și să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din Statul Membru UE care a efectuat prima recunoaștere a titlului de calificare menționat.
 3. Dovada onorabilității/ bunei reputații:
  Dovezi emise de Statul Membru de origine sau provenienţă, privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale.
  Dacă autoritățile din țara de origine a soicitantului nu eliberează aceste documente, OAMGMAMR acceptă o declarație pe proprie răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar.
 4. Dovada stării bune de sănătate
  Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din Statul Membru de origine de provenienţă;
 5. Dovada de asigurare pentru greșeli profesionale

Un certificat eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din Statul Membru de origine sau de proveniență prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii.

6. Dovada achitării taxei de recunoaștere
Dovada de plata de 100 RON în contul RO25 RNCB 0081 0056 3387 0001 deschis la BCR.
Documentele prevăzute la punctele 1a- 5 se însoțesc de traduceri legalizate în limba română, iar cele prevăzute la punctele 3-5 au o valabilitate de 3 luni de la data eliberării.

PROCEDURI ȘI TERMENE- LIMITĂ
1) Dosarele de recunoaștere se primesc prin poștă, se înregistrează și primesc număr la Secretariatul OAMGMAMR și sunt transmise Departamentului recunoașterea calificărilor profesionale(DRCP);


2) DRCP verifică documentele. În termen de o lună de la data înregistrării, DRCP notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă;


3) În termen de maxim 3 luni de zile de la notificare, solicitantul are obligația de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, DRCP clasează dosarul și notifică solicitantul în scris în acest sens;


4) În situațiile care întrunesc criteriile de recunoaștere automată a calificării de moașă, în termen de 90 de zile de la data prezentării dosarului complet de către solicitant, Președintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaștere, în baza evaluării efectuate de Comisia OAMGMAMR de recunoaștere a calificărilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute într-un alt Stat Membru UE(Comisia OAMGMAMR de recunoaștere a calificărilor);


5) Decizia de recunoaștere a calificării se comunică în scris solicitantului și filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obținerii certificatului de membru și autorizării în profesie;


6) Termenul de la punctul 4, poate fi prelungit cu 30 de zile în cazurile în care recunoaşterea calificării de moaşă nu se poate face automat și intră sub incidenţa Sistemului general de recunoaştere a calificărilor profesionale prevăzut de lege.

a) Președintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaștere, în baza propunerii de recunoaștere a calificării solicitantului fără aplicarea de măsuri compensatorii a Comisiei OAMGMAMR de recunoaștere a calificărilor, temeinic justificată, ca urmare a evaluării dosarului solicitantului. Decizia de recunoaștere a calificării se comunică în scris solicitantului si filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obținerii certificatului de membru și autorizării în profesie.

b) În cazul în care, Comisia OAMGMAMR de recunoaștere a calificărilor constată în urma evaluării dosarului solicitantului că recunoașterea calificării de moașă nu se poate face fără măsuri compensatorii, aceasta justifică temeinic și propune susținerea unei probe de aptitudini precum și diferențele curriculare si bibliografia aferentă necesare în acest sens. Acestea se aprobă de către Președintele OAMGMAMR.

7) DRCP comunică în scris solicitantului justificarea aplicării măsurii compensatorii în vederea recunoașterii profesionale, diferențele curriculare și bibliografia necesară susținerii probei de aptitudini și stabilește cu solicitantul de comun acord data organizării probei, într-un termen de maxim 6 luni de la data aprobării menționată la punctul 6.b). În urma promovării probei de aptitudini de către solicitant, Președintele OAMGMAMR emite decizia de recunoaștere a calificării.
8) Decizia de recunoaștere a calificării se comunică în scris solicitantului si filialei OAMGMAMR de domiciliu a acestuia, în vederea obținerii certificatului de membru și autorizării în profesie;

PRECIZĂRI

Solicitantul poate contesta Deciziile OAMGMAMR la instanța de judecată competentă în temen de 30 de zile de la înștiințare, după cum urmează:
-la Tribunalul din raza teritorială de domiciliu- Secția contencios-administrativ, dacă acesta este stabilit sau rezident în România, sau
-la Tribunalul București- Secția de contenios administrativ, în cazul în care acesta este stabilit în străinătate.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.