Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Achiziţia de materiale si echipamente de pregatire

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 27 Martie 2012

 1

Nr. 615 / 27.03.2012

Anunţ privind achiziţia de materiale si echipamente de pregatire pentru stagiile de practica – material didactic

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de materiale si echipamente de pregatire pentru stagiile de practica – material didactic în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519.

Data publicării anunţului: 28 martie 2012;  29 martie 2012

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, tel: 021.224.0055, fax: 021.224.0025, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunță deschiderea competiției pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia publică de materiale si echipamente de pregatire pentru stagiile de practica – material didactic, cod CPV 39162000-5, 39162200-7, prin procedura competitivă reglementată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 26/31.08.2011.

OAMGMAMR este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, Proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzitia de la scoala la viata activa”, conform contractuluiPOSDRU/90/2.1/S/61519.
Sursa de finanțare a contractului: bugetul proiectului ID 61519. Oferta va fi prezentată în lei.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: prețul cel mai scăzut.
Toate informaţiile privind achizitia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numarul de telefon  0751.22.77.14. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.

Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul din str. Ceasornicului nr. 8 sect.1 Bucuresti, tel : 021.310.0899, fax: 021.313.0966.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  9 aprilie 2012, ora 11.00

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.