Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Norme de creditare a formelor de EMC

Distribuiți pe Facebook Twitter

NORMELE DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de activităţi de pregătire teoretică şi practică, planificate, fundamentale pentru menţinerea şi îmbunătăţirea standardelor de competenţă profesională şi asigurarea calităţii îngrijirilor de sănătate furnizate, prin actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale, însuşirea de noi cunoştinţe şi deprinderi necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.

(2) Educaţia medicală continuă reprezintă atât un drept, cât şi o obligaţie, potrivit legislaţiei în vigoare, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.

ART. 2

Managementul activităţilor de educaţie medicală continuă este realizat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă (CNEPC), cu respectarea prezentelor norme.

CAPITOLUL II

    Forme de educaţie medicală continuă

ART. 3

Formele de educaţie medicală continuă care pot fi creditate sunt următoarele:

 1. cursuri;
 2. ateliere de lucru/practică (workshop);
 3. stagii practice;
 4. şcoli de vară/iarnă (team buildinguri);
 5. cursuri online;
 6. manifestări ştiinţifice:

a) mese rotunde;

b) simpozioane ştiinţifice;

c) conferinţe ştiinţifice;

d) congrese ştiinţifice;

7. manifestări online:

a) webinar;

b) conferinţe online;

c) congrese online;

8. publicare de materiale ştiinţifice medicale:

a) autor/coautor de articole pentru publicaţii medicale;

b) autor/coautor de capitole de carte sau cărţi, precum monografii, tratate, manuale medicale;

c) autor/coautor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR;

9. abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate creditate de către CNEPC a OAMGMAMR.

10. cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice:

a) elaborarea de proiecte profesionale;

b) coordonarea de proiecte profesionale;

11. programe de formare învăţământ postuniversitar:

a) masterat;

b) doctorat;

12. programe de formare învăţământ/perfecţionare postbază:

a) cursuri de specializare;

b) cursuri pentru dobândirea de noi competenţe;

c) curs de formatori sau de formare de formatori;

d) programul special de revalorizare.

e) programul de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali.

    CAPITOLUL III

 Condiţii şi reguli de creditare a formelor de EMC

ART. 4

(1) Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să aibă un conţinut profesional/ştiinţific relevant pentru profesia de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical;
 2. să utilizeze metode şi mijloace de formare a adulţilor care să conducă la creşterea nivelului de pregătire teoretică şi la îmbunătăţirea deprinderilor practice necesare asigurării calităţii îngrijirilor de sănătate şi a siguranţei pacienţilor.

(2) Pentru cursurile de EMC, lectorul/furnizorul de educaţie medicală continuă trebuie să fie acreditat/reacreditat conform normelor elaborate de OAMGMAMR.

ART. 5

(1) Activităţile de educaţie medicală continuă sunt cuantificate prin unităţi de creditare, respectiv credite EMC.

(2) Numărul de credite EMC acordat pentru fiecare formă de educaţie medicală continuă este stabilit prin prezentele Norme.

ART. 6

(1) Cursul reprezintă un transfer de cunoştinţe, dobândirea unor abilităţi noi sau îmbunătăţirea celor deţinute deja prin parcurgerea unui program de formare care respectă principiile de învăţare a adulţilor, utilizând metode de învăţare nonformale, interactive, antrenând aptitudinile participanţilor pentru a-i ajuta să îşi formeze obiceiuri noi şi eficiente pe care să le pună în practică pentru a-şi îmbunătăţi competenţele profesionale.

(2) Pentru o oră de curs se acordă 1 credit EMC.

(3) Numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore.

(4) Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se pot acorda maximum 15 credite EMC.

(5) Pentru cursurile cu aplicaţii practice se pot acorda maximum 18 credite EMC.

(6) Pentru cursurile teoretice, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 50 de persoane.

(7) Pentru cursurile cu aplicaţie practică, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 20 de persoane.

(8) Pentru obţinerea creditelor, cursanţii trebuie să participe la programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului de a susţine testul de evaluare finală.

(9) Nota minimă de promovare a cursurilor de educaţie medicală continuă este 7 (şapte).

ART. 7

(1) Un atelier de lucru/workshop presupune implicarea activă a participanţilor în procesul de învăţare, este construit în jurul conceptului de educaţie nonformală, bazat pe exerciţii şi experienţe practice.

(2) Pe parcursul unui atelier de lucru/workshop participanţii îşi exersează abilităţile, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, sub supravegherea unuia sau mai multor formatori.

(3) Un atelier de lucru se desfăşoară cu un număr restrâns de participanţi, al căror scop comun este de a se concentra asupra unui segment de interes şi de a lucra împreună pentru a obţine rezultate concrete.

(4) Pentru o oră de atelier de lucru se acordă 1 credit EMC.

(5) Numărul maxim de ore de atelier de lucru acceptate pe durata unei zile este de maximum 4 ore.

(6) Creditarea atelierelor de lucru se poate face cu maximum 12 credite EMC.

(7) Pentru un atelier de lucru, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 20 de persoane.

ART. 8

(1) Stagiul de pregătire practică reprezintă activitatea desfăşurată în unităţi de profil, sub îndrumarea şi supravegherea personalului abilitat în acest sens, care are drept scop dobândirea sau perfecţionarea abilităţilor practice, care să ducă la îmbunătăţirea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.

(2) Pentru stagiile practice se pot acorda maximum 10 credite EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedeşte că a fost efectuată. În urma efectuării stagiilor practice se pot obţine maximum 20 de credite EMC/an.

(3) Pentru stagii practice cu o durată mai mică de 1 lună, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite EMC/săptămână).

(4) Creditarea stagiilor practice se face în baza pontajului semnat de coordonatorul de practică.

ART. 9

(1) Creditarea şcolilor de vară/iarnă (team-buildinguri) presupune în primă fază o analiză reală a nevoilor de training pentru grupul-ţintă, iar programul de pregătire va fi adecvat nevoilor identificate.

(2) Tema aleasă pentru programul de pregătire va fi relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă sau asistent medical şi va include minimum 4 ore de pregătire teoretică şi practică/zi combinate cu alte activităţi.

(3) Pentru 1 zi de şcoală de vară/iarnă (team-building) se acordă maximum 4 credite EMC.

ART. 10

(1) Cursurile online creditate de către CNEPC a OAMGMAMR sunt organizate de:

a) OAMGMAMR – prin platforma naţională de cursuri online: https://emc.oamr.ro;”.

b) Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în baza criteriilor stabilite prin protocol de colaborare.

(2) Cursurile online organizate pe platforma OAMGMAMR National vor fi evaluate şi creditate de către CNEPC a OAMGMAMR în conformitate cu prevederile procedurilor aprobate de către Consiliul naţional al OAMGMAMR.

(3) Pentru cursurile online se pot acorda maximum 15 credite EMC.

ART. 11

(1) Manifestările online sunt o formă de educaţie medicală continuă, reprezentată de manifestările cu teme relevante pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă sau asistent medical, desfăşurate online şi care permit interactivitatea între organizator, speakeri şi participanţi.

(2) Pentru o oră de manifestare online se acordă 0,75 credite EMC.

(3) Creditarea manifestărilor online se poate face cu maximum 10 credite EMC.

(4) Pentru creditarea manifestărilor online furnizorii de EMC au obligaţia de a depune cereri de creditare la filiala judeţeană a OAMGMAMR pe raza căreia au sediul social, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului.

(5) Filialele judeţene ale OAMGMAMR analizează aceste solicitări de creditare, acordă avizul conducerii filialei OAMGMAMR şi le trimit spre creditare Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă, cu cel puţin 15 zile înaintea începerii programului.

(6) Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă analizează aceste solicitări de creditare şi decide, după caz, creditarea acestor forme de educaţie medicală continuă.

(7) Ulterior desfăşurării manifestărilor online, organizatorul/furnizorul are obligaţia de a raporta către filiala judeţeană a OAMGMAMR documentele justificative care să confirme prezenţa la eveniment, respectiv: lista participanţilor, raport de desfăşurare a evenimentului, raportul log platformă sau site web etc.

(8) Gestionarea înregistrării creditelor în Registrul naţional unic (RNU) al OAMGMAMR şi eliberării certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanţi la aceste evenimente online intră în atribuţiile filialelor OAMGMAMR în care au fost depuse cererile de creditare.

(9) Pentru a obţine credite EMC, participanţii trebuie să fie prezenţi la minimum 75% din programul manifestării online.

(10) Creditele se vor acorda proporţional cu timpul efectiv de logare a fiecărui participant, din totalul programului manifestării online.

ART. 12

Manifestările ştiinţifice sunt creditate cu respectarea următoarelor reguli:

1.Creditarea meselor rotunde

a) Masa rotundă reprezintă o dezbatere liberă între specialişti pe o temă dată.

b) Creditarea meselor rotunde se face de către comisiile judeţene de educaţie profesională continuă (EPC), care au obligaţia de a transmite CNEPC raportul de desfăşurare a manifestării ştiinţifice în termen de 30 zile de la data desfăşurării acesteia.

c) În cadrul mesei rotunde, grupa de participanţi poate fi formată din maximum 25 de persoane.

d) Pentru o oră de dezbatere se acordă 0,5 credite EMC.

e) Numărul maxim de ore de manifestare ştiinţifică acceptate este de 6 ore.

2. Creditarea simpozioanelor

a) Simpozionul reprezintă manifestarea ştiinţifică organizată pe baza unor scurte expuneri asupra unor teme ştiinţifice şi profesionale de actualitate, susţinute de lectori de specialitate.

b) Pentru o oră de participare la simpozion se acordă 0,75 credite EMC.

c) Simpozioanele naţionale/internaţionale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.

d) Autorii lucrărilor ştiinţifice prezentate în cadrul simpozioanelor vor primi creditele acordate manifestării * 1,5 credite.

e) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestării * 1,25 credite.

f) În cadrul unui simpozion, se poate credita o singură dată calitatea de autor şi o singură dată calitatea de coautor, indiferent de numărul de lucrări ştiinţifice prezentate.

3.Creditarea conferinţelor

a) Conferinţa reprezintă un eveniment ştiinţific organizat pe baza unei teme din domeniul profesional, cu scopul de a prezenta şi promova cele mai noi informaţii, cunoştinţe şi bune practici din domeniu.

b) Pentru o oră de participare la conferinţă se acordă 0,75 credite EMC.

c) Conferinţele naţionale/internaţionale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.

d) Autorii lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferinţă vor primi creditele acordate manifestării * 1,5 credite.

e) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestării * 1,25 credite.

f) În cadrul unei conferinţe se poate credita o singură dată calitatea de autor şi o singură dată calitatea de coautor, indiferent de numărul de lucrări ştiinţifice prezentate.

4.Creditarea congreselor

a) Congresul reprezintă reuniunea naţională sau internaţională în care lectorii dezbat probleme majore de ordin ştiinţific.

b) Pentru o oră de participare la congres se acordă 1 credit EMC.

c) Autorii lucrărilor ştiinţifice prezentate la congres vor primi creditele acordate manifestării * 1,5 credite.

d) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestării * 1,25 credite.

e) În cadrul unui congres se poate credita o singură dată calitatea de autor şi o singură dată calitatea de coautor, indiferent de numărul de lucrări ştiinţifice prezentate.

ART. 13

Activitatea de publicare de materiale ştiinţifice medicale se va audita cu respectarea următoarelor reguli:

 1. Un articol ştiinţific cu temă relevantă pentru profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical se creditează o singură dată, indiferent în câte publicaţii apare.
 2. Publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată în cadrul manifestării respective.
 3. Pentru calitatea de autor de articole cu teme relevante, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acordă 15 credite EMC/articol.
 4. Pentru calitatea de autor de articole ştiinţifice cu teme de specialitate publicate în reviste de specialitate din ţară sau din străinătate, cotate/indexate, se acordă 20 de credite EMC.
 5. Pentru calitatea de autor de capitole în cărţi de specialitate se acordă 30 de credite EMC.
 6. Pentru calitatea de autor/coordonator de carte se acordă 60 de credite EMC.
 7. Pentru calitatea de autor de traduceri de carte medicală se acordă 30 de credite EMC.
 8. Coautorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor.
 9. Pentru calitatea de redactor-şef de revistă medicală se acordă 30 de credite EMC/an.

ART. 14

Publicaţiile ştiinţifice se vor credita cu respectarea următoarelor reguli:

1.Se pot credita publicaţiile înregistrate cu International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN) care demonstrează o periodiocitate a editării de cel puţin 4 numere/an şi care au obligatoriu un conţinut ştiinţific relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.

2. Publicaţiile ştiinţifice pentru care se solicită creditarea, conform anexei nr. 3, trebuie să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitară şi să permită publicarea de materiale ştiinţifice/articole de interes de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.

3. Consiliul editorial sau colectivul redacţional trebuie să includă profesionişti din domeniul medical.

4. Publicaţiile care îndeplinesc toate condiţiile de creditare vor fi înscrise în Nomenclatorul publicaţiilor creditate de OAMGMAMR, care va fi publicat pe site-ul oficial al OAMGMAMR.

5. Publicaţiile care vor fi creditate se stabilesc de către Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR.

6. Numărul de credite pentru abonamente la publicaţiile medicale se stabileşte astfel:

a) „ARS MEDICA”, revista naţională de specialitate a OAMGMAMR, este creditată cu 10 credite EMC/abonament anual;

b) revistele ştiinţifice editate de filialele OAMGMAMR sunt creditate cu 5 credite/abonament anual;

c) revistele ştiinţifice editate de filialele OAMGMAMR, care conţin şi teste pentru evaluarea cunoştinţelor, sunt creditate cu 7 credite/abonament anual;

d) alte reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii se creditează cu 5 credite EMC.

7. Numărul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicaţii ce poate fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 10 credite EMC.

8. Numărul de credite se acordă doar pentru abonamentele aferente întregului an calendaristic.

ART. 15

Creditarea pentru elaborarea şi coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de către CNEPC pentru fiecare caz în parte, în funcţie de importanţa proiectului şi partea de contribuţie a solicitantului creditării.

ART. 16

Programele de învăţământ postuniversitar se creditează cu respectarea următoarelor reguli:

 1. Beneficiază de credite EMC deţinătorul diplomei de master, respectiv al titlului ştiinţific de doctor, emise de Ministerul Educaţiei, obţinute ca urmare a parcurgerii unui program de pregătire de master/doctorat, cu o temă relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical.
 2. Creditele EMC se acordă pentru anul în care a fost obţinută diploma, o singură dată, la prezentarea documentului.
 3. Obţinerea titlului de master se creditează cu 40 de credite EMC.
 4. Obţinerea titlului ştiinţific de doctor se creditează cu 50 de credite EMC.

ART. 17

Programele de învăţământ/perfecţionare postbază se creditează cu respectarea următoarelor reguli:

 1. Beneficiază de credite EMC deţinătorul unor titluri/certificări profesionale obţinute prin programe de pregătire acreditate de către Ministerul Sănătăţii sau de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, în baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.
 2. Obţinerea unei specializări se creditează cu 30 de credite EMC.
 3. Obţinere unei competenţe se creditează cu 20 de credite EMC.
 4. Obţinerea titlului de formator sau de formare de formatori se creditează cu 20 de credite EMC.
 5. Absolvirea Programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1.01.2007, se creditează cu 20 de credite EMC.
 6. Obţinerea atestatului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă se creditează cu 20 de credite EMC.

ART. 18

Formele de EMC organizate de OAMGMAMR prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă se creditează cu respectarea următoarelor reguli:

1.Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR va transmite în scris către filialele judeţene ale OAMGMAMR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea derulării cursurilor/manifestărilor ştiinţifice, următoarele informaţii:

a) perioada de desfăşurare;

b) locaţia de desfăşurare;

c) numărul participanţilor;

d) titlul programului EMC;

e) numele formatorului;

f) numărul de credite acordat.

2. Ulterior desfăşurării programelor de EMC, Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR va transmite filialelor judeţene ale OAMGMAMR listele cu participanţii, în vederea eliberării certificatelor de participare şi acordării creditelor EMC.

ART. 19

(1) Pentru creditarea cursurilor, atelierelor de lucru/practică, şcolilor de vară/iarnă şi a manifestărilor ştiinţifice, furnizorii de EMC au obligaţia de a depune cereri de creditare la filiala OAMGMAMR pe teritoriul căreia se va desfăşura evenimentul respectiv, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului.

(2) Cererile de creditare pentru cursuri prevăzute în anexa nr. 1 se vor completa integral şi vor avea ca anexă programul cursului, detaliat pentru fiecare zi de curs, dovada acreditării lectorului/furnizorului de către CNEPC.

(3) Cererile de creditare pentru manifestările ştiinţifice prevăzute în anexa nr. 2 se vor completa integral şi vor avea ca anexă programul evenimentului care va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locaţia de desfăşurare, titlul comunicărilor. Se vor oferi date privind manifestările-satelit, dacă acestea există.

(4) Filialele judeţene ale OAMGMAMR, analizează aceste solicitări de creditare, acordă avizul conducerii filialei OAMGMAMR şi le trimit spre creditare către Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, cu cel puţin 15 zile înaintea începerii programului.

(5) În urma analizei cererilor de creditare (cursuri, ateliere de lucru/practică, şcoli de vară/iarnă, manifestări ştiinţifice) Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă decide, după caz, creditarea formelor de educaţie medicală continuă.

(6) Creditarea cursurilor este valabilă 12 luni de la data comunicării către filiala judeţeană/a municipiului Bucureşti. Valabilitatea creditării poate fi prelungită, la cererea filialei. Solicitarea de prelungire a creditării va fi înaintată Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.

(7) Pentru desfăşurarea cursurilor, atelierelor de lucru/practică, şcolilor de vară/iarnă şi a manifestărilor ştiinţifice furnizorii de EMC au obligaţia de a informa şi de a solicita avizul conducerii filialei OAMGMAMR pe teritoriul căreia se vor desfăşura cursurile respective.

(8) Dacă la curs participă şi membri ai altor filiale, filiala organizatoare are obligaţia de a transmite lista nominală a participanţilor filialei de provenienţă.

(9) În caz contrar, conducerea filialei de provenienţă a participanţilor la curs poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării. În acest caz, Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă poate hotărî retragerea acreditării furnizorului.

(10) Monitorizarea cursurilor, atelierelor de lucru/practică, şcolilor de vară/iarnă şi a manifestărilor ştiinţifice, gestionarea eliberării şi înregistrării certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanţi la eveniment intră în atribuţiile filialei OAMGMAMR pe teritoriul căreia se desfăşoară evenimentul.

(11) Participarea la cursuri/manifestări ştiinţifice sau stagii practice internaţionale, relevante pentru profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau internaţional, este creditată cu numărul de credite conferite de organismul profesional respectiv.

(12) Creditarea se va face de către filiala OAMGMAMR din care face parte asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical, după depunerea solicitării de creditare şi a dovezii de participare.

(13) Creditele EMC se acordă pentru anul în care a fost obţinută diploma de participare.

    CAPITOLUL IV

    Certificarea formelor de educaţie medicală continuă şi evidenţa creditelor cursurilor/manifestărilor ştiinţifice

ART. 20

După finalizarea activităţilor de educaţie medicală continuă, lectorii/ furnizorii de EMC au următoarele obligaţii în vederea certificării cursurilor/manifestărilor ştiinţifice:

1.La finalul fiecărei serii de curs, lectorii/furnizorii de EMC au obligaţia de a preda prin proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, către filialele judeţene ale OAMGMAMR pe teritoriul cărora s-a desfăşurat cursul următoarele documente:

a) catalogul de curs completat şi semnat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

b) lista de prezenţă cu semnătura cursanţilor pentru fiecare zi de curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

c) documentele de evaluare (teste iniţiale, finale, chestionar de evaluare a cursului/formatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4).

2. Pentru atelierele de lucru/practică, şcolile de vară/iarnă şi manifestările ştiinţifice, organizatorii/furnizorii de EMC au obligaţia de a preda prin proces-verbal către filialele judeţene ale OAMGMAMR pe teritoriul cărora s-a desfăşurat evenimentul lista de prezenţă cu semnătura participanţilor pentru fiecare zi a evenimentului respectiv.

În cazul manifestărilor ştiinţifice, alături de lista de prezenţă vor fi predate prin proces-verbal (dacă este cazul) şi documentele justificative care să ateste calitatea de autor/coautor al lucrărilor ştiinţifice prezentate în cadrul manifestărilor.

3. Participanţii la cursuri/atelierele de lucru/practică, şcoli de vară/iarnă, manifestări ştiinţifice, manifestări online vor primi, în baza documentelor justificative, certificate de participare, pe care se vor menţiona titlul cursului/manifestării, locul şi perioada de desfăşurare a acestora, numărul de credite EMC.

4. Certificatele de participare la cursuri/atelierele de lucru/practică, şcoli de vară/iarnă şi manifestări ştiinţifice organizate de OAMGMAMR sau entităţi juridice, altele decât OAMGMAMR, vor fi editate şi înseriate la filiala judeţeană/a municipiului Bucureşti pe teritoriul cărora s-a desfăşurat evenimentul, prin Registrul naţional unic (RNU) al OAMGMAMR.

5. Certificatele eliberate de filialele judeţene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR pentru participarea la cursuri/atelierele de lucru/practică, şcoli de vară/iarnă şi manifestări ştiinţifice/manifestări online creditate de CNEPC vor fi recunoscute de filiala în care participantul este membru.

ART. 21

Filialele judeţene/a municipiului Bucureşti realizează evidenţa creditelor obţinute de membrii OAMGMAMR, prin înregistrarea creditelor în Registrul naţional unic.

ART. 22

Totalizarea numărului de credite obţinut se face la sfârşitul fiecărui an, când asistentul medical generalist, moaşa, asistentul medical trebuie să facă dovadă că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR. Numărul anual de credite necesar obţinerii avizului de liberă practică este de 30 de credite.

ART. 23

(1) Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.

(2) Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv, precum şi asistenţii medicali nevăzători.

(3) Pentru obţinerea avizului anual de exercitare a profesiei, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor face obligatoriu dovada acumulării a minimum 50% din totalul creditelor EMC realizat din participarea la cursuri sau cursuri online. Fac excepţie de la această prevedere cei care au obţinut necesarul anual de credite în baza obţinerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializări, competenţe şi autorii de cărţi/capitole de cărţi.

  CAPITOLUL V

    Monitorizarea desfăşurării formelor de educaţie medicală continuă; modalitatea de raportare a activităţii EMC

ART. 24

Filialele judeţene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR au obligaţia de a transmite trimestrial către Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă un raport cu privire la cursurile de EMC organizate la nivelul filialei desfăşurate în trimestrul respectiv, care să conţină, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6:

a) tema cursului/manifestării;

b) numărul adresei de creditare;

c) perioada de desfăşurare;

d) locul de desfăşurare;

e) data/perioada desfăşurării cursului;

f) numele formatorului/formatorilor;

g) numărul adresei de acreditare/reacreditare a formatorului/formatorilor;

h) numărul participanţilor/serie;

i) numărul de credite EMC.

ART. 25

Raportarea activităţii de educaţie medicală continuă desfăşurată la nivelul filialelor judeţene/a municipiului Bucureşti se va face până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor.

ART. 26

Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă va centraliza datele cu privire la activitatea EMC din filiale şi va sesiza Biroului executiv al OAMGMAMR cazurile de nerespectare a prezentelor norme, pentru a întreprinde măsurile necesare pentru corectarea acestor situaţii.

ART. 27

Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă va întocmi şi actualiza lunar registrul naţional al cursurilor creditate, prevăzut în anexa nr. 7 şi lista publicaţiilor creditate, care vor fi afişate pe site-ul OAMGMAMR, www.oamr.ro.

    CAPITOLUL VI

    Dispoziţii finale

ART. 28

Creditele EMC se realizează în anul calendaristic în desfăşurare şi nu se reportează.

ART. 29

Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de liberă practică până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art. 46 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 30

Prezentele norme sunt obligatorii pentru organizarea şi desfăşurarea formelor de educaţie medicală continuă la nivelul filialelor judeţene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR. Nerespectarea prezentelor norme are drept consecinţă sancţionarea persoanelor responsabile de activitatea EMC de la nivelul filialei OAMGMAMR (preşedintele de filială şi preşedintele comisiei EPC judeţene), conform prevederilor legale şi reglementărilor interne ale OAMGMAMR.

ART. 31

Biroul executiv al OAMGMAMR, la propunerea Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă, poate aproba derogări de la prevederile prezentelor norme.

ART. 32

Taxele de certificare/creditare, limitele maxime referitoare la taxele de curs şi cuantumul maxim privind plata lectorilor sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului naţional al OAMGMAMR.

ART. 33

Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA 1_Cerere creditare cursuri

ANEXA 2_Cerere creditare manifestari

ANEXA 3_Fisa publicatiilor creditate

ANEXA 4_Model chestionar evaluare

ANEXA 5_Model proces verbal curs

ANEXA 6_Raport trimestrial

ANEXA 7_Registrul cursurilor creditate

ANEXA 8_Catalog

ANEXA 9_Lista participanti

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.