Anunț referitor la organizarea examenului de grad principal Starea Uniunii, discursul președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Parlamentul European, 16 septembrie 2020 Raport al celei de-a 70-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa/RC70 Propunere de modificări a programelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2020
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Hotărârea Nr. 19 din 12 mai 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 20 Mai 2016

Hotărârea  Nr. 19 din 12 mai 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 494 din 1 iulie 2016

 Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Se aprobă Metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte

Bucureşti, 12 mai 2016

Nr. 19

—–

ANEXĂ

METODOLOGIE privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

ART. 1

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia.

(2) Activitatea de atestare constă în întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent şi se efectuează de către filialele OAMGMAMR judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia.

ART. 2

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să solicite eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea:

a) stabilirii relaţiilor contractuale, în calitate de persoană fizică independentă;

b) înfiinţării cabinetelor individuale de practică independentă;

c) exercitării profesiei în afara graniţelor României.

ART. 3

(1) Certificatul de status profesional curent se întocmeşte şi se eliberează, la cerere, de către filiala judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, al cărui membru este solicitantul în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării şi este valabil pe o durată de 3 luni de la data eliberării.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) este generat automat prin Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali.

(3) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4

Preşedintele filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emitente numeşte prin decizie persoana responsabilă cu întocmirea certificatului de status profesional curent, precum şi pe înlocuitorul acesteia şi răspunde de exactitatea datelor înscrise.

ART. 5

Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind emitentul:

a) antetul filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emitente, cuprinzând denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, precum şi datele de contact (telefon, fax, e-mail);

b) seria, numărul de înregistrare şi data eliberării;

c) semnătura olografă a preşedintelui filialei judeţene/ municipiului Bucureşti emitente;

d) ştampila filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti OAMGMAMR emitente.

ART. 6

(1) Certificatul de status profesional curent se redactează în limba română şi cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind titularul:

 A. date personale civile:

a) numele şi prenumele;

b) cetăţenia, inclusiv dubla cetăţenie şi, după caz, detalii cu privire la modificările care privesc acest aspect;

c) codul numeric personal;

d) sexul;

e) data şi locul naşterii (localitate, ţară);

f) seria, numărul şi data eliberării certificatului de membru, precum şi data primei înregistrări;

B. date privind calificarea:

a) denumirea calificării şi data obţinerii (sesiunea de promovare a examenului de absolvire/licenţă);

b) titlul de calificare: diploma/certificatul …., serie, număr, data eliberării (se va trece denumirea textuală a titlului de calificare). În cazul calificărilor dobândite în străinătate se precizează titlul de calificare obţinut în afara graniţelor României şi documentul care atestă recunoaşterea calificării conform legii;

c) instituţia de învăţământ emitentă (denumirea textuală a acesteia, localitatea);

d) după caz, date cu privire la gradul profesional înregistrat în baza de date a filialei emitente a certificatului de status profesional curent, cu precizarea datei şi a specializării în care a fost obţinut;

e) după caz, date cu privire la specialităţile dobândite ulterior formării de bază în profesie, cuprinzând denumirea şi data obţinerii;

C. date privind locul de muncă:

a) denumirea textuală a unităţii sanitare angajatoare sau, după caz, a angajatorilor, respectiv a cabinetului de practică independentă în care titularul îşi desfăşoară activitatea, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail);

b) adresa domiciliului sau, după caz, a reşedinţei, cu acordul expres şi în scris al asistentului medical generalist, al moaşei, respectiv al asistentului medical titular, în cazul în care titularul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a);

D. date privind dreptul de exercitare a profesiei:

a) drept nelimitat de exercitare a profesiei;

b) suspendarea ori retragerea temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a profesiei, inclusiv a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate.

(2) În cazul în care titularul deţine mai multe documente care certifică formarea în una sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevederile lit. B se aplică titlurilor care atestă calificările, respectiv abilităţile profesionale relevante obţinute.

(3) În cazurile de suspendare sau retragere temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a profesiei se menţionează durata şi motivele care au condus la aplicarea măsurii respective, după cum urmează:

a) fapte sancţionate de legea penală (hotărâri judecătoreşti definitive la data solicitării);

b) fapte ce constituie abateri deontologice (decizii/hotărâri de sancţionare, neprescrise la data solicitării);

c) motive ce ţin de starea de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei (de exemplu: „suspendare pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei”, fără a fi incluse informaţii suplimentare legate de această situaţie.) Menţiunea se face în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3).

ART. 7

Certificatul de status profesional curent cuprinzând în totalitate informaţiile prevăzute la art. 5 şi 6 se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi se eliberează membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la data solicitării.

ART. 8

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), în cazul în care a fost membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, calitate pe care în prezent nu o mai deţine, solicitantul se va adresa filialei la care a fost membru, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent.

(2) Filiala la care solicitantul a fost membru va completa certificatul de status profesional curent cu datele înregistrate pentru perioada în care acesta a figurat ca membru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv:

a) la litera A din certificatul de status profesional curent se va menţiona: „a deţinut calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România până la data de …..”;

b) la litera C- Date privind locul de muncă se va menţiona: „în prezent nu exercită profesia pe teritoriul României”;

c) la litera D – Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona, după caz: „nu beneficiază de aviz de exercitare a profesiei şi nu se află în evidenţa OAMGMAMR cu sancţiuni disciplinare” sau „nu beneficiază de aviz de exercitare a profesiei şi se află în evidenţa OAMGMAMR cu următoarele sancţiuni disciplinare ….” . Completarea sancţiunilor disciplinare se va face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. D alin. (3).

ART. 9

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), în cazul în care solicitantul nu este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi nu a exercitat profesia pe teritoriul României, certificatul de status profesional curent se eliberează de către filiala judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială acesta domiciliază.

(2) În vederea eliberării certificatului de status profesional curent, solicitanţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) vor depune următoarele documente:

a) copia actului de identitate, după caz, a cărţii de identitate sau a paşaportului. În cazul în care se anexează copia paşaportului aceasta se va însoţi de copia legalizată a certificatului de naştere;

b) copia legalizată a documentelor din care rezultă modificarea numelui;

c) copia legalizată a titlului oficial de calificare şi a foii matricole;

d) adeverinţa din care rezultă autenticitatea titlului de calificare şi, respectiv, perioada de înmatriculare la studii, eliberată de unitatea de învăţământ emitentă a titlului oficial de calificare;

e) extras de cazier judiciar valabil la data depunerii solicitării;

f) dovada achitării taxei de eliberare.

ART. 10

În cazurile prevăzute la art. 9, certificatul de status profesional curent se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi va conţine următoarele sintagme:

a) la litera A din certificatul de status profesional curent se va menţiona: „nu este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România”;

b) la litera C – Date privind locul de muncă se va menţiona: „nu a exercitat profesia pe teritoriul României”;

c) la litera D – Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona „nu se află în evidenţa OAMGMAMR cu sancţiuni disciplinare”.

ART. 11

Pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent, filialele judeţene respectiv a municipiului Bucureşti percep o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 12

Certificatul de status profesional curent se eliberează titularului sau persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială.

ART. 13

(1) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent nu exclude schimbul de informaţii cu privire la datele furnizate de acesta, cu autorităţile competente din celelalte state membre UE.

(2) În sensul alin. (1) certificatul de status profesional curent poate fi întocmit şi la solicitarea angajatorului sau a unei autorităţi competente din celelalte state membre UE. În acest caz, certificatul de status profesional curent poate fi transmis solicitantului prin poşta electronică.

(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a verifica autenticitatea declaraţiilor şi documentelor înaintate de solicitant şi în acest sens poate solicita informaţii şi orice documente doveditoare de la autorităţi şi instituţii publice, respectiv persoane fizice sau juridice implicate.

ART. 14

(1) Anexele nr. 1 – 3*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Prezenta metodologie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexele nr. I- III

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2020 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.