Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Hotărârea Nr. 31/2017 din 6 decembrie 2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 01 Ianuarie 2019

HOTĂRÂRE  Nr. 31/2017 din 6 decembrie 2017

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

    Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 decembrie 2018.

    Act de bază

#B: Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 31/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017

 

    Acte modificatoare

#M1: Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 34/2018

 Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.

#B

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 6 decembrie 2017, emite următoarea hotărâre:

 

#M1

ART. 1

    Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, precum şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR, care exercită profesia de soră medicală sau de oficiant medical, au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, aferent funcţiei de bază declarate, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă).

#M1

ART. 2

    Prin excepţie de la prevederile art. 1, au obligaţia de a plăti cotizaţia de membru în cuantum de 120 lei/an următoarele categorii de membri:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele, asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care nu exercită profesia sau care exercită profesia în baza unui contract de voluntariat;

b) membrii şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR care se află în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, dacă nu solicită suspendarea calităţii de membru;

c) asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care sunt pensionari, nu exercită profesia, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru, respectiv de membru asociat al OAMGMAMR.

#M1

    ART. 3 *** Abrogat

    ART. 4 *** Abrogat

#B

ART. 5

Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care au solicitat şi au obţinut, în condiţiile legii, calitatea de membru al OAMGMAMR, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

ART. 6

Asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptaţi de la plata cotizaţiei.

ART. 7

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent au obligaţia de a plăti o cotizaţie de membru în cuantum de 1% din valoarea veniturilor nete realizate conform declaraţiei de venituri depuse la Administraţia Finanţelor Publice.

#M1

    (2) Plata cotizaţiei este în cuantum de 10 lei/lună, urmând ca regularizarea până la nivelul prevăzut la alin. (1) să se facă după depunerea declaraţiei anuale de venituri la Administraţia Finanţelor Publice.

#B

ART. 8

Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR:

a) taxa pentru înscriere/reînscriere în OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

b) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale a membrilor OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

c) taxa pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii/nemembrii OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

d) taxa pentru întocmirea formularelor-chestionar solicitate de statele terţe pentru exercitarea profesiei în afara graniţelor Uniunii Europene sau a altor documente similare, în cuantum de 100 lei, la care se adaugă contravaloarea taxelor de expediere;

e) taxa pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de conformitate pentru membrii/nemembrii OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

#M1

f) *** Abrogată

g) taxa de participare la cursurile/manifestările ştiinţifice organizate de către OAMGMAMR cu formatori/lectori proprii este în cuantum de maximum 50 de lei/participant şi include şi taxa de certificare. În cazul cursurilor pentru care nu se percepe taxă de participare nu se va percepe nici taxă de certificare;

#B

h) taxa de participare la cursurile de pregătire a infirmierelor, în cuantum de până la 1000 lei;

i) taxa pentru eliberare duplicat al certificatului de membru, în cuantum de 100 lei;

#M1

j) taxa de certificare a cursurilor/manifestărilor ştiinţifice organizate de către furnizorii de educaţie medicală continuă, alţii decât cei prevăzuţi la lit. g), este de 30 lei/participant.

#B

ART. 9

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2013 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013;

b) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 aprilie 2013;

c) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2016*) privind stabilirea unor taxe pentru eliberarea unor documente solicitate de către membrii sau nemembrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

d) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 13/2014*) privind stabilirea taxei de participare la cursurile organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu formatori/lectori proprii;

e) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2015*) pentru stabilirea cotizaţiei de membru pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care exercită profesia în regim independent;

f) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 15/2013*).

————

*) Hotărârile Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2016, 13/2014, 19/2015 şi 15/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 10

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 11

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

—————

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.