Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României / înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moașelor şi Asistenţilor Medicali (procedură standard )

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 16 Septembrie 2019
 • Denumirea de asistent medical este generică și desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate altele decât  cele  de  asistent medical generalist și de asistent  medical.
 • Denumirea de stat membru include și  statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană
 • Persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin Punctul de Contact Unic Electronic.

Procedura se aplică exclusiv în cazul în care  asistenții medicali stabiliți în vederea exercitării profesiei într-un alt Stat Membru UE, se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile profesionale.

Particularități:

 • Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moașelor şi Asistenţilor Medicali din România (Ordinul), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.

Pe durata furnizării serviciilor, asistenții medicali în cauză:

 • exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional de asistent medical stabilit de Ordin și prevăzut de lege pentru profesia respectivă;
 • sunt exceptați de la obligaţia înscrierii în Ordin şi de la plata cotizaţiei de membru;
 • sunt înregistrați automat în Ordin pe durata prestării serviciilor respective;
 • se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru asistenții medicali cetăţeni români, membri ai Ordinului;
 • sunt exceptați de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia   asigurărilor sociale de sănătate. Asistenții medicali prestatori au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României iar, în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

  Solicitările asistenților medicali referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România, se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moașelor şi Asistenţilor Medicali din România- Departamentul recunoasterea calificărilor profesionale, cu sediul în București, Calea Griviței nr.77, cod poștal 010705, tel./fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro .

 Înregistrarea temporară automată la prima prestare de servicii în România

 Solicitantul asistent medical, aflat la  prima prestare de servicii în România, înaintează Ordinului  următoarele documente:

1) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire, (după modelul anexat).

     Precizare:

 • Declarația poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România;
 • Prezentarea declaraţiei prevăzute la punctul 1) este obligatorie şi  asigură accesul titularului  la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României.

2) copia documentului de cetăţenie (pașaport sau carte de identitate) și, după caz:

a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, iar pe documente apar nume diferite;

b) certificatul de naștere sau alt document care să indice locul nașterii dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează;

c)  pentru solicitanții care nu sunt cetățeni ai unui stat membru UE : un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetățean din UE a titularului sau  statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau , orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar  putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deținerii Cărții albastre a UE.

3) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România (după modelul anexat);

 4) o dovadă prin care autorităţile competente ale Statului Membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale;

 5) copia diplomelor, certificatelor sau altori titluri de asistent medical prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene, pentru prestarea activităţilor de asistent medical;

6) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la punctele 2 (a)-5).

Proceduri și termene limită

I) La prima prestare de servicii în România OAMGMAMR poate verifica formarea profesională a prestatorului în scopul evitării producerii daunelor grave aduse sănătăţii pacientului, din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului şi fără a depăși necesarul în acest sens.         

În termen de 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor menționate, DRCP le supune analizei Comisiei OAMGMAMR de recunoaștere, înainteză propunerile acesteia conduceri organizației și informează solicitantul prestator cu privire la decizia Ordinului:

 1. de a nu verifica calificarea  prestatorului, înregistrarea temporară automată a acestuia la Ordin și avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical în România;

    b) după verificarea califcării :

 1. de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini, sau
 2. de a-l înregistra  tempor automat la Ordin  și de a-i acorda aviz de prestare temporară a serviciilor de asistent medical în România.

În cazurile  în care, la verificarea calificării solicitantului pot apărea situații care să conducă la  întârzierea în luării unei decizii, DRCP  notifică acestuia, în termenul de 30 de zile prevăzut la punctul 2 paragraful al doilea, motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora.

  Proba de aptitudini se aplică în cazul constatării unei diferenţe importante între calificarea de asistent  medical a prestatorului de servicii şi formarea de asistent  medical impusă în România, în măsura în care această diferenţă poate afecta în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant.

 În urma susţinerii probei de aptitudini de către asistentul medical în cauză, Ordinul  decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, urmând ca  prestarea serviciilor să se facă în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

II) În caz de reînnnoire a declarației în termen de 30 de zile de la primire, Departamentul  recunoașterea calificărilor profesionale (DRCP) din cadrul Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moașelor şi Asistenţilor Medicali din România, notifică înregistrarea temporară automată a asistenților medicali care au mai prestat servicii în România.

 În cazul în care Ordinul nu ia o decizie în termenele stabilite mai sus, serviciul poate fi prestat.

Precizări

Solicitantul poate contesta Deciziile Ordinului la instanța de judecată competentă, în termen de 30 de zile de la înștiințare, după cum urmează:

 • la Tribunalul din raza teritorială de domiciliu- Secția contencios- administrativ, dacă acesta este stabilit sau rezident în România, sau
 • la Tribunalul București- Secția de contenios administrativ, în cazul în care acesta este stabilit în străinătate.
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.